Now showing items 1-20 of 32

  • Формування агропромислових формувань в Україні: глобалізаційний і маркетинговий аспект 

   Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30)
   Стаття присвячена аналізу процесів капіталізації сільського господарства в Україні і консолідації виробництва в межах новостворених агропромислових формувань з точки зору землекористування. Зроблений аналіз взаємозв’язку ...
  • Просторові моделі міграції трудових ресурсів 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-17)
   З макроекономічної точки зору пошук робочого місця описується математичними моделями (ММ) з розподіленими параметрами — рівняннями в частинних похідних з однією та двома просторовими координатами (змінними) та в залежності ...
  • Передпрогнозний аналіз рядів урожайності озимої пшениці 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-14)
   Робота присвячена дослідженню ступеня стохастичності та періодів трендостійкості часових рядів на прикладі рядів урожайності озимої пшениці в областях України. Основними інструментами досліджень виступають два варіанти ...
  • Регіональна асиметричність світового фінансового ринку за умов глобалізації 

   Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-10)
   У статті розкривається динаміка та тенденції розвитку ключових регіональних сегментів світового фінансового ринку та з’ясовуються фактори поглиблення асиметричності міжкраїнового та регіонального розподілу фінансового ...
  • Нематеріальні активи: принципи визначення та визнання 

   Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-11)
   Розглянуто проблеми визначення та визнання нематеріальних активів на основі методологічного узгодження їх тлумачення за аспектами обліку нематеріальних активів, їх ідентифікації та гармонізації бухгалтерської звітності ...
  • Розкриття питань консолідації фінансової звітності в облікових стандартах 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11-07)
   У статті освітлено питання регулювання Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності процесу формування консолідованої фінансової звітності, розкрито ...
  • Розвиток принципів організації бухгалтерського обліку: світовий історичний досвід та вітчизняні напрацювання сучасності 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-26)
   В умовах подальшої автоматизації бухгалтерського обліку в світі організації бухгалтерського обліку відводиться ключові позиції у формування якісних, корисних, необхідних та оптимальних інформаційних потоків про діяльність ...
  • Роль ризик менеджменту у створенні вартості банку 

   Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-21)
   Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню позитивної теорії ризик менеджменту в банку. Автор звертає увагу на протиріччя між постулатами неокласичної теорії, на якій ґрунтується традиційний вартісний підхід, та реальною ...
  • Операції банків з платіжними картками: класифікація та характеристика 

   Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-28)
   У статті розглянуто чинники, що сприяють розвитку безготівкових форм розрахунків юридичних і фізичних осіб шляхом просування систем розрахунків з використанням платіжних карток. Детально висвітлено операції банків з ...
  • Методологічні аспекти PR-аудиту 

   Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30)
   Розглянуто питання оцінювання ефективності PR-діяльності підприємств, яке набуває все більшого значення за умов сучасного ринку, однією з особливостей якого є співпраця з громадськістю. У зв’язку з цим привертає увагу той ...
  • Наукові засади територіальної структури та територіальної організації господарства 

   Ольшанська, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-27)
   В статті проведено аналіз проблем вдосконалення територіально-галузевих пропорцій національної економіки, поглиблено теоретико-методологічні засади визначення соціально-економічної суті регіону. Обґрунтовано необхідність ...
  • Організаційно-економічні важелі управління працею в інноваційних процессах 

   Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-27)
   Обґрунтовано необхідність запровадження організаційно-економічних інструментів управління працею на різних стадіях інноваційного процесу. Визначено особливості змісту та результатів праці у сфері досліджень і розробок як ...
  • Потреби людини в системі базових категорій маркетингу 

   Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-03)
   В роботі опрацьовано поняття «потреба» в системі наукового предмету маркетингу, вивчено закономірності розвитку споживання в цілісній життєдіяльності людини.
  • Дослідження показників Харсту для деяких ринкових індексів 

   Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-21)
   У статті на основі сучасної парадигми для дослідження динаміки складних природних процесів та поняття фрактала за Б. Мандельбротом запропоновано методологічний підхід у визначенні детермінованої структури ринкових індексів ...
  • Корпоративна панель індикаторів, як один з елементів системи стратегічного управління підприємством 

   Гушко, С. В.; Турило, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-25)
   Корпоративна панель індикаторів представляє стратегічні цілі і дозволяє підприємствам кількісно оцінювати, відстежувати і регулювати найважливіші процеси системи стратегічного управління підприємством.
  • Дослідження особливостей функціонування сучасних промислових підприємств України 

   Корж, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-15)
   У статті проведено загальний аналіз умов функціонування сучасних промислових підприємств, у тому числі у Донецькому регіоні, здійснено оцінку ефективності їх інноваційної діяльності, а також визначено напрями та розроблено ...
  • Державне регулювання інвестиційних процесів у економіці України 

   Кабанов, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-06)
   У статті досліджено сучасну інвестиційну політику України, а також регулювання інвестиційної діяльності. Зазначено таке важливе питання, як гарантування державою захисту інвестицій незалежно від форм власності, а також ...
  • Теоретико-методологічні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 

   Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-10)
   У статті розглядаються теоретичні питання управління інноваційно-інвестиційною діяльністю з позиції статистичного підходу. Висвітлюються: мета інноваційно-інвестиційної діяльності; її завдання в умовах глобалізації та ...
  • Фінансове забезпечення інноваційної сфери 

   Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-25)
   В статті висвітлюються проблеми формування фінансового механізму регулювання інноваційного підприємництва та розробка пропозицій щодо напрямків його вдосконалення.
  • Теоретичні основи маркетингу в сфері послуг 

   Данніков, Олег Володимирович; Кирилова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-14)
   У статті розглядаються методологічні та практичні проблеми впровадження маркетингу в сфері послуг. Висвітлюються питання специфіки надання послуг у різних сферах їх споживання