Now showing items 1-20 of 313

  • Прийоми розвитку емоційного інтелекту на заняттях з іноземної мови 

   Андрійко, Ірина Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   У статті автор розглядає емоційний інтелект як одну з ключових компетенцій 21 ст. і описує три прийоми розвитку емоційного інтелекту студентів економічного ВНЗ на заняттях з іноземної мови. In the article, the author ...
  • Автентична пісня у навчанні іноземних мов 

   Андрійко, Василь Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  • Вивчення іноземної мови – шлях до пізнання чужої культури 

   Прокопчук, Лілія Володимирівна; Прокопчук, Лилия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   В статті наголошується на неможливості доступу до культури іншого народу без практичного оволодіння його мовою та важливості формування міжкультурної компетенції на тлі планомірного розвитку іншомовної комунікативної ...
  • Die kulturelle globalisierung 

   Постригань, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   В даній статті мова йде про таке явище, яке є властивим для сучасних світових процесів, як культурна глобалізація, що характеризується зближенням культури між різними країнами та зростанням міжнародного спілкування. This ...
  • Розвиток і популяризація гендерно-коректної мови в Німеччині 

   Березинська, Ніна Олександрівна; Berezynska, Nina; Березинская, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   В статті розглядається ситуація, що склалась в Німеччині з реалізацією положень гендерно-коректного використання німецької мови. Наявність у німецькій мові гендерних особливостей іменників, які відносяться до людей, стала ...
  • Значення культурних норм і цінностей у міжкультурній комунікації 

   Микал, Тамара Анатоліївна; Mykal, Tamara; Мыкал, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   У статті висвітлено деякі проблеми міжкультурної комунікації, які виникають у ділових стосунках між носіями різноманітних культур, культурні цінності, без яких неможливе існування жодного суспільства. The article deals ...
  • Невідповідність граматичної категорії роду і соціальної категорії гендеру: підходи сучасної германістики 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   У статті з позицій когнітивної лінгвістики проаналізовано взаємозв’язок між категоріями статі, гендеру і граматичного роду та висвітлено підходи сучасної германістики до вирішення конфлікту між мовною категорією роду і ...
  • Метод трансформації у формуванні міжкультурної компетенції 

   Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna; Копыл, Галина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   У статті йде мова про один із сучасних методів навчання іноземним мовам – трансформації, як такий, що допомагає формувати у майбутніх фахівців з міжнародної економіки міжкультурні компетенції. У статті звучить думка про ...
  • Деякі аспекти лінгвістичної політики у німецькомовній частині Швейцарії 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови і німецькомовною спільнотою у Швейцарії. Звертається увага на поширення функціональної сфери використання діалектів на швейцарській ...
  • Чи відбувається еволюція у культурних стандартах українців? 

   Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   Стаття присвячена порівнянню трактувань змісту шести культурних стандартів у бізнес-середовищі України німецькими дослідниками, авторами книги «Beruflich in der Ukraine», та нинішніми українськими студентами-магістрантами ...
  • Жіноче цифрове підприємництво у світовій торгівлі: сучасний стан і прогноз розвитку 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Державний університет «Житомирська політехніка», 2019-11)
  • Гендерна складова сталого розвитку банківської справи в умовах цифрової економіки 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківськоїсправи», 2019-10-25)
  • Women’s empowerment policies in digital economy 

   Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Konverse Ausdrücke im Deutschen (am Beispiel von Verben der Gemütsbewegung) 

   Hawrysch, Mychajlo; Гавриш, Михайло Михайлович; Гавриш, Михаил Михайлович (Національний університет «Острозька академія», 2019-03)
   Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von konversen Beziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Zeichen und mit Hilfe von konversen Lexemen gebildeten Sätzen. Die Wichtigkeit und Aktualität der Erforschung dieser ...
  • Науково-практичні проблеми міжкультурної комунікації в сучасному діловому спілкуванні 

   Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2012)
   У статті йдеться про сутність міжкультурної комунікації як предмета одного з нових наукових напрямів соціолінгвістики та лінгвопедагогіки, що полягає в дослідженні інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового ...
  • Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки (засобами іноземної мови) 

   Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2013)
   У статті йдеться про сутність професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки як наукової та практичної проблеми. Наголошується на особливій ролі іноземних мов для формування професійної компетентності фахівців, ...
  • Аспекти рефлексії в процесі формування інтеркультурологічної компетенції на заняттях з іноземної мови фахового спрямування 

   Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017)
   У даній статті йде мова про рефлексію як науковий метод, структурний компонент та інструмент формування інтеркультурологічної / міжкультурної компетенції як складової професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної ...
  • Культура праці в малому підприємництві Німеччини як аспект іншомовної підготовки студентів 

   Березинська, Ніна Олександрівна; Березинская, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
   У статті розглядаються особливості тематики текстів, пов’язаних з малим підприємництвом у Німеччині. Пропонується застосування подібної тематики для розвитку професійних якостей студентів економічних спеціальностей у процесі ...
  • Мультимедійна презентація як інструмент мовної підготовки студентів 

   Сапожникова, Ольга Миколаївна; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
   У статті проаналізовано обґрунтування та способи використання мультимедійних презентацій під час іншомовної професійної підготовки. Розглядаються основні вимоги до мультимедійних презентацій. Детально розкривається сутність ...
  • Використання арт-технологій у навчанні майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого говоріння 

   Сажко, Л. А.; Слободзян, Раїса Дмитрівна; Слободзян, Раиса Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
   У статті йдеться про формування у майбутніх економістів професійно спрямованої комунікативної компетентності. Особлива увага приділяється професійно спрямованому говорінню німецькою мовою. Підкреслюється роль сучасних ...