Now showing items 1-20 of 4021

  • Modeling of development of the internal market of tourist services in Ukraine, based on the principles of cluster management 

   Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович (EDP Sciences, 2019-05)
   The article is devoted to the modeling of the development of the domestic tourist services market in Ukraine on the basis of cluster management. The authors identify trends in the market of tourist services, taking into ...
  • Ціннісно-орієнтоване управліннятранснаціональними корпораціями 

   Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Ievgen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Хмельницький національний університет, 2019)
   Стаття присвячена ідентифікації ключових елементів та формалізації механізму реалізації ціннісно-орієнтованого управління транснаціональними корпораціями на всіх рівнях створення цінності і взаємодії з різними категоріями ...
  • Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу 

   Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (Видавничий дім «Гельветика», 2015-02)
   Досліджено теоретичні питання трансформації складових системи управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу; обґрунтовано необхідність оновлення системи управління підприємством задля підвищення ...
  • Is sovereign debt resistance overcoming a premise of sovereign default path dependence occurence? 

   Safonov, Yu.; Сафонов, Юрій Миколайович; Сафонов, Юрий Николаевич; Hryhoriev, H.; Григор’єв, Г. С. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2019)
   The main aim of the article is to analyze the interconnection between sovereign debt resilience and sovereign default path dependence with its application for Ukrainian economy. There were system dynamics methods used in ...
  • Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2019)
   У статті представлено оглядовий аналіз сучасного інструментарію забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема стосовно їх місцевих бюджетів. Цей інструментарій розроблено та запроваджено з ...
  • Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання 

   Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015)
   Надано узагальнюючу характеристику категорії конкурентоспроможності та ознак конкурентоспроможного підприємства. На основі розгляду дискусійних положень розуміння змісту стратегічної конкурентоспроможності викладено ...
  • Форми та показники конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку 

   Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017-04-06)
  • Функціональна конкурентоспроможності підприємства: поняття, призначення, інструментарій оцінювання 

   Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017)
   Визначена суть поняття конкурентоспроможності суб’єкта ринку, як його здатності до конкуренції, з виокремлення її видів, що залежать від об’єкта конкуренції на відповідному ринку. З’ясовано суть функціональної конкуренто ...
  • Тенденції розвитку холдингових структур у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в Україні 

   Скитьова, Ганна Сергіївна; Skytova, Ganna; Скитёва, Анна Сергеевна (СПД Біла К. О., 2012-11)
  • Strategic Management in Ukrainian Holding Companies: The Level of Maturity and Trends of Development 

   Skytova, Ganna; Скитьова, Ганна Сергіївна; Скитёва, Анна Сергеевна (Global Institute for Research & Education, 2012)
   Article presents the results of research of the applied aspects of the strategic management of holding companies in Ukraine. There has been specified the strategic stakeholders in the strategic management process of the ...
  • Умови застосування ефективної публічної служби в Україні 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Сивак, Є. І.; Syvak, Y.; Харченко, О. В.; Kharchenko, O. (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2020)
   В статті розглядаються основні причини проведення реформи публічного управління в Україні. Акцентується увага на необхідності створення ефективної публічної служби та основних напрямках реформи державного управління. ...
  • Напрями розширення китайсько-українського інвестиційного та інноваційного співробітництва 

   Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, Sergey; Інін, Лі; Yining, Li; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgeniy; Смирнов, Евгений Валерьевич (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018)
   Предмет, мета роботи. Предмет дослідження – стан, тенденції та перспективи китайськоукраїнського інвестиційного та інноваційного співробітництва. Проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва між Україною ...
  • Організаційно-економічні важелі активізації співробітнитва Китайскої Народної Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства 

   Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, Sergey; Інін, Лі; Inin, Li; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Yevgen; Смирнов, Евгений Валерьевич (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019)
   Актуальність теми дослідження. Потенціал міжнародного співробітництва між Китайською Народною Республікою та Україною у сферах туризму, курортів та готельного господарства використовується недостатньо. Зокрема, за оцінкою ...
  • Обґрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства 

   Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   Дисертація присвячена рішенню теоретичних і практичних проблемних питань комплексного розроблення та впровадження ринкових стратегій розвитку сільського господарства. В роботі дістало подальшого уточнення визначення ...
  • Прогнозування маркетингових ризиків під час реалізації стратегії розвитку підприємства 

   Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович; Коротченко, Е. І. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016)
   У статті розглянуто сутність маркетингових ризиків під час реалізації стратегії розвитку підприємства. На основі економічного та стратегічного аналізу наукових джерел наведені основні етапи аналізу маркетингових ризиків. ...
  • Реалізація наукового потенціалу з використанням діджитал технології в роздрібній торгівлі 

   Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Єлизавета (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
   Досліджено основні інноваційні тренди в сфері роздрібної торгівлі в світіта в Україні, виділено основні проблеми впровадження інноваційних технологій в роздрібній торгівлі в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. The ...
  • Проблеми розвитку наукового потенціалу молодих вчених 

   Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
   Дослідження присвячено актуальним аспектам та проблемному полю щодо розвитку наукового потенціалу молодих вчених України. Представлені недоліки мають обґрунтування, що посилено представленими показниками в динаміці за ...
  • Реалізація потенціалу працівників у підприємницьких організаціях: основні виклики та проблеми 

   Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olga; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
   Досліджено сутність, основні виклики та проблеми реалізації потенціалу працівників в підприємницьких організаціях. The essence, main challenges and problems of realizing the potential of employees in entrepreneurial ...
  • Інструменти агентно-орієнтованого підходу до моделювання економічних процесів 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Бурма, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
   У роботі досліджено одні із ключових інструментівагентно-орієнтованого підходудо моделювання економічних процесів малого та середнього бізнесу, таких як використання чат-ботів та створення цифрових двійників. The paper ...
  • Ощадливі інновації в рітейлі 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Кулик, Сергій; Малаціон, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
   У статті досліджуються ощадливі інновації, які базуються на тому, щоб «створювати більше з меншими витратами для більшої кількості споживачів». Ощадливі інновації стали центральною темою інноваційної проблематики та активно ...