Now showing items 1-20 of 48

  • Підходи щодо сутності поняття «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі 

   Поліщук, Євгенія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
   В статті розглянуто основні підходи щодо визначення терміну «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі. Запропоновано власне визначення цих фінансових установ.
  • Модель оптимальної програми виробництва рекламних продуктів 

   Богачевська, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-10)
   Розглянута роль рекламного агентства в рекламній діяльності. Проаналізована важливість створення виробничої програми для розрахункового обґрунтування управлінських рішень. Запропонована ефективна модель оптимальної програми ...
  • Концептуальні засади інформаційно-аналітичної системи управління вищим навчальним закладом 

   Давидюк, Тамара Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
   У статті розглядаються питання стандартизації процесів управління вищим навчальним закладом, концепція створення інформаційно-аналітичної системи управління університетом (ІАСУУ), її структура та принципи й основні елементи ...
  • Модель управління запасами горизонтально інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитість за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
  • Оцінювання проблемної заборгованості у кредитній політиці комерційного банку 

   Великоіваненко, Галина Іванівна; Трокоз, Любов О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-01)
   У статті проведено аналіз методів управління проблемними кредитами. Розроблено модель прогнозування ймовірності переходу простроченої заборгованості у категорію проблемної. Побудована модель рекомендована для використання ...
  • Роль і місце інформаційної системи бухгалтерського обліку в управлінні економічним об’єктом 

   Осмятченко, Володимир Олександрович; Матюха, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
   Розглянуто питання інформаційного забезпечення управління підприємством при використанні інформаційних систем обліку. Розкрито сутність інформаційних технологій обліку. Визначено роль управлінської використання системи в ...
  • Регулювання обліку портфельних інвестицій банків за міжнародними стандартами 

   Амбарчян, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
   В статті охарактеризовано міжнародні стандарти обліку та звітності, що застосовуються в процесі здійснення інвестиційних операцій банків з цінними паперами в торговому портфелі, портфелі на продаж та портфелі до погашення. ...
  • Моделювання процесу системи ухвалення рішень службами внутрішнього аудиту 

   Гушко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-26)
   В статті розкриті питання синхронізації облікових інформаційних потоків через впровадження системи внутрішнього аудиту в управлінні промисловими підприємствами холдингового типу.
  • Управління на основі ключових показників діяльності 

   Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21)
   Дана стаття присвячена питанню вибору варіантів базової концепції побудови системи управління промислових підприємств на основі ключових показників діяльності.
  • Бюджетний кодекс України в контексті реформування вітчизняного бюджетного обліку 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-01)
   Статтю присвячено питанню оновлення Бюджетного кодексу України в контексті реалізації заходів модернізації вітчизняного бюджетного обліку.
  • Місцеві познаки: зарубіжний досвід для вирішення вітчизняних проблем 

   Антонюк, О. І.; Ніколишин, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-10)
   Розглянуто сучасний стан місцевих позик у вітчизняній економіці, проаналізовано зарубіжний досвід використання місцевих запозичень, окреслено можливості його впровадження в Україні та запропоновано здійснити ряд заходів з ...
  • Сучасні підходи мінімізації ризиків міжнародного кредитування 

   Лісовська, Валентина Петрівна; Наіста, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
   В статті розглядається аналіз показників діяльності банків України та ВВП за даними банківської статистики, та представлена поліноміальна апроксимація точок безрозмірних показників діяльності банків. Приведено аналіз ...
  • Виклики до перетворення податку на додану вартість в аграрному секторі України 

   Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-05)
   В дослідженні проведено аналіз справляння податку на додану вартість в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації ...
  • Ресурсна база банку як основа забезпечення його фінансової стійкості 

   Чуб, Павло Михайлович; Приходько, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Підкреслюється важливість дослідження сучасного стану ресурсної бази банку (значення, класифікація, механізм формування) для забезпечення його фінансової стійкості. Досліджуються шляхи подальшого вдосконалення формування ...
  • Кошти місцевих бюджетів як об’єкт державного фінансового контролю 

   Висоцький, Іван Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-05)
   У статті розглянуто сутність поняття «місцеві бюджети», теоретичні засади управління коштами місцевих бюджетів, а також висвітлено державні органи, які здійснюють контроль за рухом коштів місцевих бюджетів.
  • Теоретичні підходи до управління витратами підприємства 

   Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-11)
   Розглядаються сутність і роль витрат в діяльності підприємства, а також зарубіжний досвід управління витратами в коротко - і довгостроковому періодах.
  • Фіскальні пріоритети функціонування та розвитку бюджетної системи 

   Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
   Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає підвищені вимоги до якості теорії державних фінансів, зокрема, до бюджетної системи.
  • Фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК 

   Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Розкрито сутність лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері. Обґрунтовані фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК.
  • Про роль міжнародних фінансових організацій у сучасній системі забезпечення глобальної фінансової безпеки 

   Базилюк, Я. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Досліджено сучасну роль міжнародних фінансових організацій у формуванні глобальної фінансової безпеки. Визначено ключові механізми та інструменти забезпечення фінансової стабільності МВФ.
  • Роль транснаціональних банків у контексті трансформації глобальної економіки 

   Оглобля, Ярослава Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-13)
   У статті проаналізовано підходи до визначення ключових елементів системи міжнародного банківництва, розкрито сутність поняття «транснаціональний банк» та визначено його сучасне значення в умовах фінансової глобалізації.