Now showing items 1-20 of 31

  • Стимулювання інноваційного розвитку України 

   Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-12)
   Стаття присвячена основним питанням інноваційного розвитку, щодо визначення основних напрямків стимулювання та джерелам фінансування інноваційної діяльності.
  • Формування моделі фінансування впровадження інноваційних технологій у агропромислових формуваннях 

   Савицький, Е. Е.; Savytskyi, Eduard (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19)
   Статтю присвячено дослідженню можливих альтернатив побудови ефективної моделі фінансування впровадження інноваційних технологій агропромисловими формуваннями (АПФ) залежно від потреби в інвестиціях, ризиків впроваджуваної ...
  • Переваги органічного землеробства по забезпеченню сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах кліматичних змін 

   Бутко, Владислав А.; Butko, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-10)
   У статті розглянуто переваги використання органічного землеробства по забезпеченню сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах глобальних змін клімату.
  • Сутність стратегії підприємств агропромислового комплексу України та особливості її формування 

   Очеретяна, Вікторія Вікторівна; Ocheretyana, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   У статті розглянуто зміст поняття «стратегія» зарубіжними та вітчизняними науковцями. Виділено наукові підходи та проведено порівняльний аналіз, на основі якого сформульовано авторське визначення даного поняття.
  • Становлення України як постіндустріального суспільства 

   Чук, Олена Вікторівна; Chuk, O. V.; Чук, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний ...
  • Статистичний аналіз ринку праці в Україні: гендерний аспект 

   Бараник, Зоя Павлівна; Пєтухова, Олена Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21)
   В статті представлено результати статистичного аналізу ринку праці України у 2013 році. Розглянуто його гендерний аспект: зайнятість, безробіття, оплата праці. Обґрунтовано необхідність вирішення цієї проблеми, оскільки ...
  • Статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності харчової промисловості регіону 

   Вдовенко, Ю. В.; Vdovenko, Yu. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21)
   Проведено статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльність підприємств харчової промисловості Луганської області. Виявлено чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів у галузі. Запропоновано ...
  • Вектори аналізу балансу підприємства 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Розглянуто загальні теоретичні підходи щодо аналізу фінансового звіту «Баланс», конкретизовано сутність поняття «фінансовий стан підприємства», уточнено мету, завдання та напрями аналізу балансу підприємства у сучасних ...
  • Гармонізація вимог національних і міжнародних стандартів обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 

   Строй, Т. А.; Stroy, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-02)
   У роботі відображено основні аспекти формування і управління забезпеченнями майбутніх витрат і платежів відповідно до національної та міжнародної практики. Розглянуто відмінності національної та міжнародної системи обліку ...
  • Моделювання бюджетування затрат звичайної діяльності торгівельних підприємств в структурі управлінського обліку 

   Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, V. O.; Комаров, К. С.; Komarov, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-04)
   Стаття присвячена дослідженню моделі бюджетування затрат торговельних підприємств. Уточнена відмінність між поняттями «Витрати», «Валові витрати» та «Затрати». Досліджено відмінність між плануванням, прогнозуванням і ...
  • Класифікація витрат, орієнтована на ефективне управління рибопереробними підприємствами 

   Августова, О. О.; Avgustоva, O. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17)
   Проаналізовано різноманітні підходи до класифікації витрат на підприємствах України. Запропоновано удосконалення класифікаційних ознак витрат із врахуванням особливостей рибопереробних підприємств.
  • Корпоративна соціальна відповідальність страхових компаній 

   Залєтов, Олександр Миколайович; Zaletov, O. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-18)
   Стаття присвячена проблемам розвитку соціальних інвестицій страхових компаній. Розглянуто поняття корпоративної соціальної відповідальності; проаналізовано особливості формування соціальних інвестицій страхових компаній.
  • Облік розрахунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами 

   Tsyatkovska, Olena Vitaliivna; Цятковская, Елена Витальевна; Цятковська, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30)
   Виокремлено основні види короткострокових виплат працівникам банків, а також обґрунтовано особливості обліку розрахунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами. Наведено основні облікові операції з обліку ...
  • Моніторинг розвитку небанківських фінансових інститутів в системі макропруденційного нагляду 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-23)
   Проаналізовано основні показники діяльності небанківських фінансових інститутів в Україні, визначено суперечності розвитку та запропоновано напрями їх подолання.
  • Особисті чинники впливу промислових підприємств на поведінку споживачів на ринку В2С 

   Окландер, Михайло Анатолійович; Oklander, Michael (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-22)
   Розглядаються питання формування споживчого попиту у відповідності із гендерною структурою суспільства під впливом глобалізації пропозиції і споживання, виокремлення особистих чинників, динаміки соціально-психологічних ...
  • Порядок визнання витрат, повязаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку 

   Гнилицька, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У статті розкрито методологічне підґрунтя визнання витрат, пов’язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку, охарактеризовано складові цих витрат і вказано шляхи вдосконалення ...
  • Маркетингові стратегії світових автовиробників та моделі їх діяльності 

   Савич, Олександр Петрович; Savich, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21)
   Автомобільний ринок є значною складовою як глобального товарного ринку, так і товарного ринку і економіки України в цілому. Ринок автомобілів є найконкурентнішими ринком, і тому всі новинки та розробки впроваджуються першими ...
  • Роль і значення маркетингу в організації туризму та відпочинку 

   Рега, М. Г.; Rega, Marina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21)
   Стаття присвячена дослідженню ролі маркетингу в туризмі, вирішенню проблеми використання маркетингових технологій у розробленні та використанні туристичних продуктів і послуг туристичними підприємствами. Поглиблено розуміння ...
  • Формування адаптивної маркетингової стратегії розвитку туристичного підприємства 

   Бобрицька, Наталія Дмитрівна; Bobritska, Nataliya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13)
   У статті розглянуто визначення понять «туристичний продукт» і «туристична послуга», запропоновано алгоритм формування адаптивної маркетингової стратегії та наведено особливості її використання для підприємств туристичної галузі.
  • Ефективність управління персоналом підприємства: концептуальні підходи та практичні інструменти оцінювання 

   Герасименко, Ганна В.; Gerasimenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13)
   Розкрито сутність категорій ефективності та ефективності управління. Наведено типи показників ефективності діяльності. Визначено переваги та недоліки збалансованої системи показників. Наведено пропозиції щодо оцінювання ...