Now showing items 1-20 of 2169

  • Модель організації аналізу банківської діяльності: проблеми та перспективи формування 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010-04)
   У статті розглядаються методологічні основи організації аналізу банківської діяльності, обґрунтовано розроблення моделі організації аналізу. Звернено увагу на основні проблеми визначення складових організації аналізу ...
  • Стандартизація фінансової звітності банків як потужний аналітичний ресурс 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Державний комітет статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
   У статті обrрунтовано необхідність переходу українських банків на інтегровану звітність, яка складається з єдиного звіту банку, що здійснює діяльність в умовах стійкого розвитку, або з єдиного звіту банку, який ...
  • Використання методології системного аналізу для управління банківською діяльністю 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2010)
   В статті досліджуються нові підходи до побудови методології аналізу банківської діяльності. Обгрунтовано використання системної методології для вирішення ключових завдань управління банком. Розроблена структура системного ...
  • Організаційна побудова аналітичного процесу в банках 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Кіровоградський національний технічний університет, 2010)
   В статті розглядається організаційний підхід до проведення аналізу банківської діяльності. Було досліджено роль аналітичної служби як суб’єкта управління в системі фінансового менеджменту, розкриті функції аналітичної ...
  • Економічний аналіз резервів банку на різних рівнях ієрархії 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Львівський торговельно-економічний університет, 2017-04)
  • Внутрішній контроль суб’єктів ресторанного бізнесу: філософія діяльності? 

   Остап’юк, Наталія Анатоліївна; Ostapiuk, Nataliia; Остапюк, Наталия Анатольевна (Одеський національний політехнічний університет, 2016)
   Розглянуто питання необхідності та напрямів формування системи внутрішнього контролю закладу ресторанного бізнесу, окреслено основні фактори впливу, вимоги до вказаної системи,підходи до побудови та об’єкти, зв’язок з ...
  • Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками в банківських установах 

   Заднепровська (Поліщук), Світлана Петрівна; Заднепровська, Світлана Петрівна; Zadneprovska (Polishchuk), Svitlana; Заднепровская (Полищук), Светлана Петровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту операцій з платіжними картками в банках, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління ризиками бізнесу платіжних ...
  • Метод та прийоми економічного аналізу 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  • Економічний аналіз 

   Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
   Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ...
  • Аналіз господарської діяльності 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» та для студентів інших спеціальностей. У ньому розкриваються ...
  • Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів 

   Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Метою є ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з ПДВ розпорядниками бюджетних коштів. Методологія. Автором використано абстрактно-логічний метод (у процесі ...
  • Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти 

   Сушко, Наталія Іванівна; Sushko, Natalia; Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Мета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової ...
  • Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів 

   Мощенський, Семен Геннадійович; Moshchenskyі, Semen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Мета дослідження. Виробити пропозиції щодо подальшого розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Методологія. У процесі дослідження методики аналізу фінансового стану підприємства ...
  • Комплексний аналіз фінансової звітності (Due Diligence) як стратегічний імператив корпоративного управління 

   Калітенко, Дарина Олександрівна; Kalitenko, Daryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Мета дослідження. Проаналізувати та систематизувати процедури комплексного аналізу фінансової звітності, напрями, прийоми організації та методики аналізу фінансової звітності підприємств. Дослідити проблеми методики та ...
  • Управлінський аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Мета дослідження полягає у розробленні комплексної процедури аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання по стадіях бізнес-процесів (постачання, виробництво, збут) для локалізації джерел ...
  • Особливості управлінського обліку витрат в установах державного сектору 

   Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Мета дослідження. Дослідити методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначити основні завдання управлінського обліку витрат, уточнити сутність центрів відповідальності та ...
  • Переваги інтегрованої звітності підприємства 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (2018)
   Мета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у практику вітчизняного звітування. Методологія. Теоретико-методологічною основою ...
  • Необоротні матеріальні активи в амортизаційній політиці підприємства 

   Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Університет митної справи та фінансів, 2020)
   Основою прийняття стратегічних рішень в управлінні бізнесом є обґрунтована побудова амортизаційної політики необоротних матеріальних активів. Вона повинна формуватися на основі методики збору й обробки облікової ...
  • Обліковий аспект побудови класифікації виробничих запасів 

   Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Ужгородський національний університет, 2020)
   Ефективність системи управління виробничими запасами нерозривно пов’язана із системою бухгалтерського обліку. Від якості облікової інформації залежить раціональне використання запасів у господарській діяльності підприємства. ...
  • Оцінка втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій підприємства 

   Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020-03-28)