Legal institute of lobbying: the problem of legislative regulation in Ukraine

Abstract
The article examines the problem of legislative regulation of the socio-political institution of lobbying in Ukraine on the basis of borrowing similar experience from developed democracies using the dialectical method. It is noted that lobbying should be considered as one of the democratic institutions of influence of the public and business structures on decision-making by public authorities (representation of interests), namely as a professional mediation activity between society and government. Legislative regulation of the institution of lobbying in Ukraine may not restrict other rights of citizens regarding their influence on the authorities, which are guaranteed by the Constitution of Ukraine and defined by national legislation (for example, the right to appeal to the authorities, the right to participate in the management of public affairs through advisory bodies, parliamentary hearings, public discussions, etc.). It is concluded that the most pressing aspects of the problem of legal institutionalization of lobbying in Ukraine, which need to be addressed, are the following: development of theoretical-methodological foundations of lobbying in national political-legal realities, taking into account similar foreign experience; a comprehensive approach to the legislative regulation of lobbying activities at all levels of public authority, and on the basis of clear harmonization of lobbying rules with legislation in related areas; legislative definition of the concept and all components of lobbying activities, the legal status of lobbyists; particular attention should be paid to the development of ethical rules for the lobbying profession, which should be based on the principles of legality, transparency, openness and integrity. В статті досліджується проблема законодавчого врегулювання суспільно- політичного інституту лобіювання в Україні на основі запозичення аналогічного досвіду розвинених демократичних держав з використанням діалектичного методу. Зазначається, що лобізм слід розглядати як один із демократичних інститутів впливу громадськості та бізнесових структур на прийняття рішень органами публічної влади (представництва інтересів), а саме як професійну посередницьку діяльність між суспільством та владою. Законодавче врегулювання інституту лобізму в Україні не може обмежувати інші права громадян щодо їх впливу на органи влади, які гарантовані Конституцією України та визначені національним законодавством (наприклад, право на звернення до органів влади, право брати участь в управлінні державними справами через консультативно-дорадчі органи, парламентські слухання, громадські обговорення тощо). Зроблено висновок, що найбільш актуальними аспектами проблеми правової інституціоналізації лобізму в Україні, які потребують свого вирішення, є наступні: розробка теоретико-методологічних засад лобіювання в національних політико-правових реаліях з врахуванням аналогічного зарубіжного досвіду; комплексний підхід до законодавчого врегулювання лобістської діяльності як на всіх рівнях публічної влади, так і на основі чіткого узгодження норм про лобіювання з законодавством у суміжних сферах; законодавче визначення поняття та всіх складових лобістської діяльності, правового статусу лобістів; окрему увагу слід приділити розробці етичних правил професії лобіста, які мають виходити з принципів законності, прозорості, відкритості та доброчесності.
Description
Keywords
democracy, integrity, lobbying, rule-making activity, citizens' rights, public authority, демократія, доброчесність, лобіювання, нормотворча діяльність, права громадян, публічна влада
Citation
Legal institute of lobbying: the problem of legislative regulation in Ukraine [Electronic resource] / Vira Ryndiuk, Olexander Gaydulin, Oksana Kuzmenko [et al.] // Amazonia Investiga : scientific journal / [ed. board: D. F. A. Campillo (ed.-in-chief) et al.]. – Electronic text data. – Florencia, 2022. – Vol. 11, Iss. 53, May. – P. 186–193. – Mode of access: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2017/2688. – Title from screen.