Стратегічне планування як стрижневий елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються питання необхідності та важливості стратегічного планування на макрорівні на прикладі Франції. Підкреслюється доцільність запозичення позитивного досвіду Україною.
The article focuses on the significance and necessity of strategic planning at the macro level by example of France. The importance of the adoption of positive experience in Ukraine is stressed.
В статье рассматриваются вопросы необходимости и важности стратегического планирования на макроуровне на примере Франции. Подчеркивается целесообразность заимствования позитивного опыта Украиной.
Description
Keywords
бюджетування, стратегічне планування, SWOT-аналіз регіону, стратегічний проект держави в регіоні, budgeting, strategic planning, SWOT analysis of the region, strategic project of the government in the region, бюджетирование, стратегическое планикрование, SWOT-анализ регион, стратегический проект государства в регионе, стратегический проект государства в регионе
Citation
Алексєєва Н. І. Стратегічне планування як стрижневий елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції / Н. І. Алексєєва // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 7-15.