Theoretical framework for corporate reputation management within the context of the modern paradigm of management

dc.contributor.authorDerevyanko, Olena
dc.contributor.authorДерев’янко, Олена Георгіївна
dc.contributor.authorДеревянко, Елена Георгиевна
dc.date.accessioned2019-01-09T12:10:07Z
dc.date.available2019-01-09T12:10:07Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractThe paper substantiates the main provisions of the theory of corporate reputation in the context of modern management. Therefore, in the 21st century, the place (function) of business in the system of forming a person’s worldview is changing: business in the information economy from a passive recipient of a value system created by religion, family, and culture becomes one of the forces that shape the worldview of its stakeholders. Thus, a new business function is being updated — the formation of a society’s value system in the context of managing the reputation of companies. Modern management of the company’s reputation is developing in line with the concept of «economy of trust»; the essence of the company’s reputation is stakeholder trust. Trust — the socio-psychological basis of reputation, which is the primary cause of the economic interaction of potential investors and businesses, banks and their investors, producers, and consumers, receive cost measurements and is now becoming a full-fledged economic category.uk
dc.description.abstractУ статті, з позиції необхідного розвитку теорії та методології науки як базису конкурентоспроможної економіки України, обґрунтовуються основні положення теорії корпоративної репутації в контексті сучасного менеджменту. Так, у XXI ст. змінюється місце (функції) бізнесу в системі формування світогляду людини: бізнес в інформаційну епоху з пасивного реципієнта системи цінностей, створеної релігією, сім’єю і культурою, стає однією з сил, що направлено формує світогляд своїх стейкхолдерів. Таким чином, актуалізується нова функція бізнесу — формування системи цінностей суспільства в контексті управління репутацією компаній. Сучасне управління репутацією компанії розвивається в руслі концепції «економіки довіри»; сутністю репутації компанії є довіра зацікавлених осіб. Відзначаємо вагомий внесок у створення методологічної бази, розвиток і поширення концепції «економіки довіри» на рівні компаній та інших організацій американського дослідника Стівена Кові-молодшого. Вчений аргументує існування невикористаного потенціалу ефективності бізнес-процесів в руслі застосування принципів довіри менеджментом компаній, він обґрунтовує і пояснює механізм «хвиль довіри» і стоїть на позиціях «соціальної екології», визначаючи концепцію довіри як основу всіх комунікацій, відносин і зв’язків у бізнес-середовищі. Результатом формування необхідного рівня довіри до компанії є мультиплікативне скорочення витрат на маркетинг, оскільки «самі споживачі стають його головними промоутерами, менеджерами з продажу та маркетологами». Доведено, що проблематика дослідження репутації прийшла в економіку з суміжної сфери гуманітарних наук: психології, соціології та філософії. Довіра — соціально-психологічна основа репутації, що є першопричиною економічного взаємодії потенційних інвесторів і бізнесу, банків та їх вкладників, виробників і споживачів, отримує вартісні виміри й зараз стає повноцінною економічною категорією. Разом з тим, репутація компанії має ознаки економічної категорії (маркетинговий інструмент, управління контактами з ключовими стейкхолдерами, управління інформацією та знаннями, фактор розвитку компанії, ділова активність) і вартісної категорії (забезпечення прибутковості і прибутковості, капіталізація активів). Саме на вартісній сутності репутації компанії акцентують увагу зарубіжні дослідники.uk
dc.description.abstractВ статье обосновываются основные положения теории корпоративной репутации в контексте современного менеджмента. Так в XXI в. меняется место (функции) бизнеса в системе формирования мировоззрения человека: бизнес в информационной экономике из пассивного реципиента системы ценностей, созданной религией, семьей и культурой, становится одной из сил, направленно формирующей мировоззрение своих стейкхолдеров. Таким образом, актуализируется новая функция бизнеса — формирование системы ценностей общества в контексте управления репутацией компаний. Современное управление репутацией компании развивается в русле концепции «экономики доверия»; сущностью репутации компании является доверие заинтересованных лиц. Доверие — социально-психологическая основа репутации, являющееся первопричиной экономического взаимодействия потенциальных инвесторов и бизнеса, банков и их вкладчиков, производителей и потребителей, получает стоимостные измерения и сейчас становится полноценной экономической категорией.uk
dc.identifier.citationDerevyanko O. Theoretical framework for corporate reputation management within the context of the modern paradigm of management / Derevyanko Olena // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 43. – С. 21–35.uk
dc.identifier.issn2312-9298
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26791
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjecteconomy of trustuk
dc.subjectstakeholdersuk
dc.subjectvalue systemuk
dc.subjectcomparison of image and reputationuk
dc.subjectpsychology and sociology in managementuk
dc.subjectекономіка довіриuk
dc.subjectстейкхолдериuk
dc.subjectсистема цінностейuk
dc.subjectпорівняння іміджу і репутаціїuk
dc.subjectпсихологія і соціологія в управлінніuk
dc.subjectэкономика доверияuk
dc.subjectстейкхолдерыuk
dc.subjectсистема ценностейuk
dc.subjectсравнение имиджа и репутацииuk
dc.subjectпсихология и социология в управленииuk
dc.subject.udc658:659.3:659.4uk
dc.titleTheoretical framework for corporate reputation management within the context of the modern paradigm of managementuk
dc.title.alternativeТеоретичні основи управління корпоративною репутацією в контексті сучасної парадигми управлінняuk
dc.title.alternativeТеоретические основы управления корпоративной репутацией в контексте современной парадигмы управленияuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
sedu_43_2.pdf
Size:
524.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: