Українські соціальні стандарти та гарантії в контексті європейських орієнтирів соціального розвитку

Thumbnail Image
Date
2010-06-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні соціальні права громадян в Україні, зокрема такі соціальні стандарти та гарантії як прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. Надано порівняльну характеристику основних соціальних прав громадян Європейського Союзу і громадян України. Запропоновано низку соціальних гарантій прав громадян, що рекомендуються до використання в Україні.
In article the basic social rights of citizens in Ukraine, in particular such social standards and guarantees as a living wage and the minimum wages are considered. The comparative characteristic of the basic social rights of citizens of the European Union and citizens of Ukraine is given. The social guarantees of the rights of the citizens, recommended for use in Ukraine are offered.
В статье рассмотрены основные социальные права граждан в Украине, в частности такие социальные стандарты и гарантии как прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Дана сравнительная характеристика основных социальных прав граждан Европейского Союза и граждан Украины. Предложен ряд социальных гарантий прав граждан, рекомендуемые для использования в Украине.
Description
Keywords
Соціальні права, соціальні стандарти, соціальні гарантії, норми та нормативи, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, social rights, social standards, social guarantees, norms and specifications, minimum wages, living wage, социальные права, социальные стандарты, социальные гарантии, нормы и нормативы, минимальная заработная плата, прожиточный минимум
Citation
Балтачеєва Н. А. Українські соціальні стандарти та гарантії в контексті європейських орієнтирів соціального розвитку / Н. А. Балтачеєва // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 67-77.