Діагностика ефективності професійного навчання в Україні

Thumbnail Image
Date
2013-04-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено діагностику ефективності професійного навчання в Україні відповідно до потреб національної економіки, визначені основні протиріччя сучасної системи професійного навчання, сформульовані проблеми її розвитку.
In the article the diagnostic of efficiency of the training in Ukraine according to the needs of the national economy is held, the basic contradictions of the modern system of professional training are determined; the problems of its development are formulated.
В статье осуществлена диагностика эффективности профессионального обучения в Украине в соответствии с потребностями национальной экономики, определены основные противоречия современной системы профессионального обучения, сформулированы проблемы ее развития.
Description
Keywords
професійне навчання, професійно-технічна освіта, робітничі кадри, кваліфіковані робітники, підготовка робітничих кадрів, vocational training, vocational education, working personal, skilled workers, education of workers, профессиональное обучение, профессионально-техническое образование, рабочие кадры, квалифицированные рабочие, подготовка рабочих кадров
Citation
Орлова А. А. Діагностика ефективності професійного навчання в Україні / А. А. Орлова // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 169-175.