Дослідження рівня інноваційно-технологічної компоненти конкурентоспроможності економіки країни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз головних методик та результатів оцінки конкурентоспроможності національних економік крізь призму впровадження інновацій, моніторинг ситуацій, оцінювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств та порівняння рівня конкурентоспроможності економіки України у розрізі міжнародних рейтингів.
The analysis of the main methodologies and results of estimation of the competitiveness of national economies through the development of innovative activity is conducted. Monitoring the situation, evaluation of innovation activities of domestic enterprises and comparing the level of competitiveness of Ukraine’s economy in the context of international ratings is conducted.
Проведен анализ главных методик и результатов оценки конкурентоспособности национальных экономик сквозь призму внедрения инноваций. Проведен мониторинг ситуаций, оценки инновационной деятельности отечественных предприятий и сравнения уровня конкурентоспособности экономики Украины в разрезе международных рейтингов.
Description
Keywords
конкурентоспроможність національної економіки, інноваційна діяльність, рівень конкурентоспроможності, міжнародні рейтинги, competitiveness of the national economy, innovative activity, level of competitiveness, international ratings, конкурентоспособность национальной экономики, инновационная деятельность, уровень конкурентоспособности, международные рейтинги
Citation
Юринець З. В. Дослідження рівня інноваційно-технологічної компоненти конкурентоспроможності економіки країни / З. В. Юринець // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 207-210.
Collections