Show simple item record

dc.contributor.authorДанилевич, Н. М.
dc.contributor.authorКохан, М. О.
dc.date.accessioned2014-07-07T07:43:03Z
dc.date.available2014-07-07T07:43:03Z
dc.date.issued2012-10-15
dc.identifier.citationДанилевич Н. М. Стратегії управління соціоекосистемами / Н. М. Данилевич, М. О. Кохан // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 50–57.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4381
dc.description.abstractУ статті проаналізовано соціально-економічні та екологічні показники за регіонами України і виявлено, що виконання державними інсти- туціями відповідних функцій у сфері управління соціоекосистемами відображені у показниках соціально-еколого-економічного розвитку регіонів і країни загалом. Побудовано дендрограму агломеративної кластеризації регіонів України, в якій згруповані екологічні та соціально-економічні показники 24-ох областей та АРК за 2010 р. Виявлено, що визначальним є екологічний чинник у формуванні рівня і способу життя в соціоекосистемах. За областя- ми України окреслено соціоекосистеми з подібними соціально-еколого-економічними показниками. Утворені кластери областей мають подібні соціоекосистеми і можуть бути об’єднані для зручності стратегії управління ними.uk
dc.description.abstractThe paper analyzes the socio-economic and environmental performance of the Ukrainian regions and found that the performance of government agencies relevant management functions sotsio-ekosistem reflected in terms of socioecological-economic development of the regions and the country as a whole. Built dendrogramu aglomerativ clustering regions of Ukraine, which are groups of environmental and socio-economic indicators of 24 oblasts and Crimea in 2011, found that the determining factor is the environmental factor in shaping levels and lifestyles sotsioekosistem. The regions of Ukraine outlined sotsio-ekosistem with similar socio-ecological-economic indicators. Formed cluster areas have similar sotsio-ekosistem and can be combined for convenience strategy management.uk
dc.description.abstractВ статье проанализированы социально-экономические и экологические показатели по регионам Украины и выявлено, что выполнение государственными учреждениями соответствующих функций в сфере управления социоекосистемы отражены в показателях социально-эколого-экономического развития регионов и страны в целом. Построено дендрограму агломеративнои кластеризации регионов Украины, в которой сгруппированы экологические и социально-экономические показатели 24-х областей и АРК за 2011 г. Обнаружено, что определяющим является экологический фактор в формировании уровней и образа жизни в социоекосистемы. По областям Украины очерчены социо-екосистемы с подобными социально-эколого-экономическими показателями. Образованные кластеры областей имеют подобные социоекосистемы и могут быть объединены для удобства стратегии управления ими.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціоекосистемаuk
dc.subjectсоціоекологічні проблемиuk
dc.subjectсоціальноеколого-економічного розвитокuk
dc.subjectсоціокологічна інформаціяuk
dc.subjectкластерний аналізuk
dc.subjectстратегія управління соціоекосистемамиuk
dc.subjectsotsio-ekosistemuk
dc.subjectsotsio-ekological problemsuk
dc.subjectsocio-ecologicaleconomic developmentuk
dc.subjectsotsio-ekological informationuk
dc.subjectcluster analysisuk
dc.subjectmanagement strategy sotsio-ekosistemuk
dc.subjectсоциоекосистемаuk
dc.subjectсоциоэкологические проблемыuk
dc.subjectсоциально-эколого-экономического развитияuk
dc.subjectсоциокологична информацияuk
dc.subjectкластерный анализuk
dc.subjectстратегия управления социоекосистемыuk
dc.titleСтратегії управління соціоекосистемамиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.24:504.03(477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record