Нерівномірність глобального розвитку: соціально-економічний вимір

No Thumbnail Available
Date
2023-06-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Робота присвячена дослідженню трансформаційних змін світового господарства у глобальних умовах. Досліджено форми, рівні та фактори нерівномірності економічного розвитку у сучасному світі. Ідентифіковані глобальні фактори поглиблення міжкраїнових асиметрій соціально-економічного розвитку. Узагальнено сучасні методичні підходи до оцінки нерівномірності економічногорозвитку країн і регіонів. Проаналізовано глобальні асиметрії у торговельній та інвестиційно-виробничій сферах. Визначено роль міжнародних організацій у регулюванні глобальних асиметрій та розробити рекомендації для покращення ситуації. The work is devoted to the study of transformational changes in the world economy in global conditions. Forms, levels and factors of unevenness of economic development in the modern world are studied. Global factors of deepening inter-country asymmetries of socio-economic development are identified. Modern methodological approaches to assessing the unevenness of economic development are summarized development of countries and regions. Global asymmetries in trade, investment and production are analyzed spheres The role of international organizations in regulating global asymmetries and develop recommendations to improve the situation.
Description
Keywords
глобальні асиметрії, коефіціент Джині, нерівномірність економічного розвитку, індекс, кореляція, соціальні фактори, ВВП населення, global asymmetries, Gini coefficient, unevenness of economic development, index, correlation, social factors, GDP of the population
Citation
Сердюк А. В. Нерівномірність глобального розвитку: соціально-економічний вимір : бакалавр. диплом. робота : 051, Економіка / Сердюк Аліна Владиславівна ; наук. керівник Столярчук Я. М. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т міжнар. економіки і менеджменту, Каф. міжнар. економіки. – Київ, 2023. – 102 с.
Collections