Використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств — виробників будівельних матеріалів

Thumbnail Image
Date
2014-05-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство
Abstract
У статті досліджено теоретичні аспекти збутової логістики. Визначено стратегічно важливі рішення у збутовій логістиці та основні економічні ефекти, що характеризують ефективність управління збутовою діяльністю підприємств — виробників будівельних матеріалів. Обґрунтовано основні напрями логістичної стратегії збуту, а також можливості проектування логістичних рішень у збуті будівельних матеріалів.
The theoretical aspects of marketing logistics are investigated in the article. Strategically important decisions in the sales and logistics of major economic effects that characterize the performance of management sales activity of enterprises producing construction materials are defined. The main directions sourcing marketing and design capabilities of logistics solutions in sales of building materials are justified.
В статье исследованы теоретические аспекты сбытовой логистики. Определены стратегически важные решения в сбытовой логистике и основные экономические эффекты, характеризующие эффективность управления сбытовой деятельностью предприятий — производителей строительных материалов. Обоснованы основные направления логистической стратегии сбыта, а также возможности проектирования логистических решений в сбыте строительных материалов.
Description
Keywords
промисловість будівельних матеріалів, логістичні рішення, збут, логістика, управління збутовою діяльністю, логістична стратегія, construction materials, logistics solutions, marketing, logistics, management of sales activity, logistics strategy, промышленность строительных материалов, логистические решения, сбыт, логистика, управление сбытовой деятельностью, логистическая стратегия
Citation
Кубай Ю. Д. Використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств-виробників будівельних матеріалів [Електронний ресурс] / Ю. Д. Кубай, О. В. Бойко // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 19–22. – Назва з титул. екрану.
Collections