Статистичне оцінювання параметрів лінійної моделі міжгалузевого балансу економічної системи регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Сформульовано основні підходи щодо побудови статистичного оцінювання реальної матриці коефіцієнтів прямих виробничих витрат (технологічної матриці) лінійної моделі міжгалузевого балансу (моделі Леонтьєва) економічної системи за даними державних статистичних спостережень. Вказано метод узгодження показників різних форм та деякі логічні ув’язки між ними.
A main approaches of constructing of a statistical approaching of the real matrix of coefficients of direct productive costs (of technological matrix) of linear model of inter-branch balance (of Leontief model) of economic system on the base of data of state statistical supervisions were formulated. The method of reconciliation of values of different forms and some logical linkages between them were indicated.
Description
Keywords
модель Леонтьєва, лінійна модель міжгалузевого балансу, державні статистичні спостереження, форма № 1-споживання, форма № 1-підприємництво
Citation
Дронь В. С. Статистичне оцінювання параметрів лінійної моделі міжгалузевого балансу економічної системи регіону / В. С. Дронь // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 98–106