Аналіз фінансової стійкості банку

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
За ринкових умов, банківський сектор є найважливішою складовою економічного розвитку. Зважаючи на це, важливим фактором є забезпечення фінансової стійкості українських банків. Поруч із досягнутими успіхами у банківському секторі, є доволі складна соціально-економічна та політична ситуація в Україні, яка призвела до нестабільності на фінансових ринках та в банківській системі в цілому. Зростаючі проблеми з банківською ліквідністю та ресурсозабезпеченістю банків ще більше ускладнюють ситуацію. За умов економічної глобалізації, за наявності жорсткої конкуренції та розповсюдженості криз, питання забезпечення стабільного економічного розвитку постає неабияк гостро. Разом з тим, сучасний період характеризується не тільки динамічним розвитком ринку банківських послуг, але й зростанням складності управління ризиками, як на рівні окремого банку, так і в масштабах банківського сектору. В свою чергу, найважливішим елементом у забезпеченні фінансової стійкості всього банківського сектора виступає фінансова стійкість окремого комерційного банку на базі АТ «Універсал Банк». В рамках ринкових відносин, фінансово стійкий комерційний банк має конкурентні переваги перед іншими, що в свою чергу, знаходить вираження у залученні додаткових грошових ресурсів, оскільки саме фінансова стійкість банку визначає ставлення до нього вкладників і клієнтів, у зв'язку з тим, що банківська установа є суб'єктом господарювання, який працює, в основному, із залученими коштами. З огляду на це, пошук шляхів та методів підтримки фінансової стійкості для банків набуває особливої актуальності. Under market conditions, the banking sector is the most important component of economic development. Considering this, an important factor is ensuring the financial stability of Ukrainian banks. Along with the successes achieved in the banking sector, there is a rather complex socio-economic and political situation in Ukraine, which has led to instability in the financial markets and the banking system as a whole. The growing problems with bank liquidity and resource availability of banks complicate the situation even more. Under the conditions of economic globalization, in the presence of fierce competition and widespread crises, the question of ensuring stable economic development is quite acute. At the same time, the modern period is characterized not only by the dynamic development of the banking services market, but also by the increasing complexity of risk management, both at the level of an individual bank and at the scale of the banking sector. In turn, the most important element in ensuring the financial stability of the entire banking sector is the financial stability of a separate commercial bank based on Universal Bank JSC. Within the framework of market relations, a financially stable commercial bank has competitive advantages over others, which, in turn, finds expression in the attraction of additional monetary resources, since it is the financial stability of the bank that determines the attitude of depositors and clients towards it, due to the fact that the banking the institution is a business entity that works mainly with borrowed funds. In view of this, the search for ways and methods of supporting financial stability for banks becomes particularly relevant.
Description
Keywords
стійкість, фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, забезпечення фінансової стійкості банку, оцінка фінансової стійкості банку, фактори впливу на фінансову стійкість банку, stability, financial stability, financial stability of the bank, ensuring the financial stability of the bank, assessment of the financial stability of the bank, factors influencing the financial stability of the bank
Citation
Нерод А. Г. Аналіз фінансової стійкості банку : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Нерод Антон Геннадійович ; наук. керівник Стрільчук Ю. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 63 с.
Collections