Оптимізація витрат промислового підприємства на енергоресурси

Thumbnail Image
Date
2016-10-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В умовах росту цін і дефіциту, що загострюється на енергоносії пошук інноваційних продуктивних енергозберігаючих сучасних технологій, з метою отримання енергії та застосування нетрадиційних джерел з метою поновлення є важливим реально для всіх галузей нашої економіки. У роботі наголошено, що ефективне використання енергетичних ресурсів промислового підприємства є важливою складовою зменшення виробничих витрат, і отримання додаткового фінансового результату, завоювання більшої частки на ринку та рішення соціально-економічних проблем.
In terms of price increases and deficit exacerbated energy productive search for innovative energy-saving technologies to modern energy and use alternative sources in order to restore is really important for all sectors of our economy. The article stressed that the energy efficiency of industrial enterprises is an important part of reducing production costs, and obtain additional financial result, gain greater market share and solving social and economic problems.
Description
Keywords
ресурси підприємства, енергозбереження, науково-технічний поступ, resources of enterprise, energy, scientific and technological progress
Citation
Ткаченко А. М. Оптимізація витрат промислового підприємства на енергоресурси / А. М. Ткаченко, Т. О. Пожуєва // Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 116–118. – Назва з титул. екрану.
Collections