Чинники впливу на формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дієве формування конкурентних переваг є можливим за умов урахування впливу факторів на окремі стадії цього процесу. Чинники конкурентних переваг є численними та різноманітними за сферою прояву, відношенням до підприємства, характером і силою дії тощо. Їх класифікація дозволяє охарактеризувати вплив змінення чинників на формування конкурентних переваг, використовуючи кілька класифікаційних ознак та враховуючи їх взаємозв’язок. Особливо актуaльною є cистематизaція факторів впливу на конкурентні переваги для підприємств роздрібної торгівлі, яка може бути підґрунтям їх оцінки, ідентифікації та прогнозування. Існуючі підходи до систематизації чинників впливу на формування конкурентних переваг у більшості випадків не враховують галузевої специфіки й особливостей роздрібної торгівлі. Досліджено наукові підходи до класифікації чинників формування конкурентних переваг, як суб’єктів господарювання взагалі, так і підприємств роздрібної торгівлі. Класифікацію загальних чинників доповнено ознаками залежно від: напряму та джерел конкурентних переваг (фактори, що визначають операційну ефективність; фактори, що визначають стратегічне позиціонування); ролі у забезпеченні конкурентних переваг (фундаментальні, операційні, розвитку); реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища та напрямів його розвитку (адаптивності, інноваційності). Конкретизовано склад чинників, специфічних для підприємств ритейлу, виділенням факторів впливу залежно від: спеціалізації підприємств ритейлу та функціонального призначення асортименту; організаційних форм торгівлі та формату; складових підприємницької діяльності підприємств ритейлу. Прапонoвaна класифікація дозволяє підприємству ритейлу: оцінити характер впливу того чи іншого фактора, обрати оптимальну в тій чи іншій ситуації поведінку для нейтралізації негативного прояву конкретних чинників і забезпечення конкурентних переваг. Effective formation of competitive advantages is possible given the influence of factors at certain stages of this process. The factors of competitive advantage are numerous and varied in scope, attitude to the enterprise, nature and strength of action, etc. Their classification makes it possible to characterize the impact of changing factors on the formation of competitive advantages, using several classification features and taking into account their interrelation. Particularly relevant is the systematization of the factors of influence on competitive advantages for retailers, which can be the basis for their assessment, identification and forecasting. Existing approaches to the systematization of factors influencing the formation of competitive advantages in most cases do not take into account industry specificities and features of retail trade. Scientific approaches to the classification of factors of formation of competitive advantages, both business entities in general and retailers, are studied. Classification of general factors is supplemented with the features depending on the direction and sources of competitive advantages (factors that determine operational efficiency; factors that determine strategic positioning); the role of providing competitive advantages (fundamental, operational, development); the company’s reactions to changes in the environment and directions of its development (adaptability, innovation). The structure of factors specific for retail enterprises, allocation of factors of influence depending on: specialization of retail and functional assortment of enterprises is specified; organizational forms of trade and format; components of entrepreneurial activity of retail companies is specified. The proposed classification allows the retailer to: assess the nature of the influence of one or another factor, choose the optimal behavior in a particular situation to neutralize the negative manifestation of specific factors and ensure competitive advantage.
Description
Keywords
конкурентні переваги, класифікація, роздрібна торгівля, чинники, формування, competitive advantages, classification, retail, factors, formation
Citation
Волосов А. М. Чинники впливу на формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі / Волосов Анатолій М. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 152–165.