Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.)

dc.contributor.authorСухобокова, О. О.
dc.contributor.authorSukhobokova, O. О.
dc.date.accessioned2017-04-24T13:12:06Z
dc.date.available2017-04-24T13:12:06Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractРозглядаються концепції політичного самовизначення української нації та національно-державного будівництва періоду Української Центральної Ради Никифора Григорієва — одного з провідних політиків та теоретиків Української революції 1917-1921 рр., чільного діяча української міжвоєнної еміграції в Європі та Північній Америці. Аналізується теоретичне обґрунтування права української нації на широку національно-політичну автономію та особливості розуміння політиком її змісту. Простежено кореляцію тактичної складової концепції Н. Григорієва зі зміною суспільно-політичної ситуації в ході революції. Незалежно від тактичних маневрів, обумовлених політичними обставинами, Н. Григоріїв завжди відстоював право українського народу на політичне самовизначення — «самостійність по суті, а не по формі». Саме свобода як основна суспільна цінність і мета українського визвольного руху (коли самостійність України та імператив демократичних змін ставляться на перше місце) були для нього суттю суспільно-політичного процесу, а автономія — формою їх досягнення у конкретний історичний період. Таким чином, на певному етапі автономістські погляди політика мали революційний і одночасно реалістичний характер та відповідали об’єктивним історичним обставинам.uk
dc.description.abstractThe article deals with the Nykifor Hryhoriiv’s concepts of political selfdetermination of Ukrainian nation and national state building in the period of Ukrainian Central Rada. N. Hryhoriiv was one of the leading politicians and theorists of the Ukrainian revolution 1917-1921, prominent figure of Ukrainian interwar emigration in Europe and North America. It is analyzed theoretical foundations of the right of Ukrainian nation for a broad national and political autonomy and features of understanding its content by N. Hryhoriiv. it is traced the correlation of tactical component of the N. Hryhoriiv’s concept with changing the social and political situation during the revolution. Irrespective of tactical manoeuvres which depended upon political circumstances N. Hryhoriiv always upheld the right of Ukrainian people for political selfdetermination — «independence by the essence, but not by form». It was the freedom as a main social value and an aim of Ukrainian liberation movement (when self-dependency of Ukraine and imperative of democratic changes took the first place) which presented an essence of social and political process for Hryhoriiv, while autonomy became a form of their realization in the concrete historical period. By so way during certain stage autonomist views of politician were of revolutionary and at the same time of pragmatic character and replied the objective historical circumstances.uk
dc.description.abstractРассматриваются концепции политического самоопределения украинской нации и национально-государственного строительства периода Украинской Центральной Рады Никифора Григорьева — одного из ведущих политиков и теоретиков Украинской революции 1917-1921 гг., видного деятеля украинской межвоенной эмиграции в Европе и Северной Америке. Анализируется теоретическая обоснованность права украинской нации на широкую национально-политическую автономию и ее особенности в понимании политика. Прослежено корреляцию тактической составляющей концепции Н. Григорьева с изменением общественно-политической ситуации в ходе революции. Независимо от тактических маневров, обусловленных политическими обстоятельствами, Н. Григорьев всегда отстаивал право украинского народа на политическое самоопределение — «самостоятельность по сути, а не по форме». Именно свобода как основная общественная ценность и цель украинского освободительного движения (когда самостоятельность Украины и императив демократических изменений занимают первое место) были для него сущностью общественно-политического процесса, а автономия — формой их достижения в конкретной исторический период. Таким образом, на определенном этапе автономистские взгляды политика имели революционный и одновременно реалистический характер и отвечали объективным историческим обстоятельствам.uk
dc.identifier.citationСухобокова О. О. Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.) / О. О. Сухобокова // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1. – С. 125–133.uk
dc.identifier.issn2312-217X
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/21228
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectН. Григоріївuk
dc.subjectУкраїнська Центральна Радаuk
dc.subjectнаціонально-державне будівництвоuk
dc.subjectN. Hryhoriivuk
dc.subjectUkrainian Central Radauk
dc.subjectUkrainian national state buildinguk
dc.subjectН. Григориевuk
dc.subjectУкраинская Центральная Радаuk
dc.subjectнационально-государственное строительствоuk
dc.subject.udc342.5:94(477)"1917/1918"uk
dc.titleАвтономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.)uk
dc.title.alternativeAutonomist concept of national state building of Nykiyfor Hryhoriiv (1917 – early 1918)uk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
125-133.pdf
Size:
400.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections