Цифрові інструменти кіберзахисту у сфері публічного управління

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Метою дослідження є аналіз ефективності використання цифрових інструментів кіберзахисту у сфері публічного управління, визначення вимог до фахівців у цій галузі та виокремлення ключових аспектів цифрових інструментів захисту інформації для вироблення пропозицій щодо їх удосконалення. У роботі визначено організаційно-правові засади формування державної політики у сфері інформаційної безпеки та кіберзахисту; проведено аналіз цифрових інструментів, що використовуються для протидії кіберзагрозам та забезпечення нормальної функціонування систем управління; розглянуто актуальні вимоги до фахівців у сфері кіберзахисту з урахуванням специфіки публічного управління та сучасних викликів у кіберпросторі; виокремлено важливі аспекти стратегії і тактики використання цифрових інструментів кіберзахисту у сфері публічного управління, а також запропоновано шляхи вдосконалення цифрових інструментів кіберзахисту у сфері публічного управління. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the use of digital cyber protection tools in the field of public administration, to determine the requirements for specialists in this field and to highlight the key aspects of digital information protection tools in order to make proposals for their improvement. The work defines the organizational and legal principles of the formation of state policy in the field of information security and cyber protection; an analysis of digital tools used to counter cyber threats and ensure the normal functioning of management systems was carried out; current requirements for specialists in the field of cyber protection are considered, taking into account the specifics of public administration and modern challenges in cyberspace; important aspects of the strategy and tactics of using digital tools of cyber protection in the field of public administration are highlighted, as well as ways of improving digital tools of cyber protection in the field of public administration are proposed.
Description
Keywords
технічний захист інформації, інформаційна безпека, підготовка кадрів, нормативно-правова база, комп’ютер, technical protection of information, information security, training of personnel, normative and legal base, computer
Citation
Тодорюк О. Д. Цифрові інструменти кіберзахисту у сфері публічного управління : магістер. диплом. робота : 281, Публічне управління та адміністрування / Тодорюк Олександр Дмитрович ; наук. керівник Шпига П. С. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф.національної економіки та публічного управління – Київ, 2023. – 86 с.
Collections