Потенциал наиболее перспективных университетов мира по подготовке специалистов сферы информационных технологий

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Рассмотрены программы обучения в наиболее перспективных университетах мира, которые позволяют выявить современные направления развития ИТ-сферы. Определены ключевые исследования и технологии рассмотренных университетов, которые отражают современные и определяют будущие потребности мирового рынка.
It considers education programs of world‘s most promising universities to highlight the new directions of development in IT. The key researches and technologies of the considered universities are presented that reflect contemporary and determine the future needs of the world market.
Розглянуті програми навчання в найбільш перспективних університетах світу, які дозволяють виявити сучасні напрямки розвитку ІТ-сфери. Визначені ключові дослідження та технології розглянутих університетів, які відображають сучасні і визначають майбутні потреби світового ринку.
Description
Keywords
Citation
Задорожнюк Н. Потенциал наиболее перспективных университетов мира по подготовке специалистов сферы информационных технологий / Наталия Задорожнюк // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 257–260. – Назва з титул. екрану.
Collections