Фінансові інновації на ринку банківських послуг

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Важливим фактором сучасного етапу розвитку банківських послуг є розвиток технологічних інновацій, які були рушійною силою фундаментальних структурних змін у банківському секторі, оскільки вони буквально виходять за межі простору та часу, уможливлюючи відкриття в обидві сторони. Фінансові інновації нерозривно пов'язані з використанням інформаційних технологій. Водночас впровадження нових фінансових продуктів сприяє появі нових фінансових технологій, оскільки сьогодні вони розробляються лише за допомогою сучасних ІТ-технологій, тому фінансові інновації передбачають впровадження нових технологій та нових фінансових продуктів для фінансових операцій банків. Метою дипломної роботи є вдосконалення теоретичних та практичних засад розробки та впровадження фінансових інноваційних продуктів і послуг у банківському бізнесі. Основні висновки та практичні значення дипломної роботи відбулось шляхом впровадження результатів на базі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та полягає у подальшому використанні пропозицій автора, впровадженні їх у практику банківської діяльності з метою удосконалення фінансових інновацій на ринку банківських послуг. An important factor in the current stage of development of banking services is the development of technological innovations, which have been the driving force behind fundamental structural changes in the banking sector, as they literally transcend space and time, enabling opening in both directions. Financial innovation is inextricably linked to the use of information technology. At the same time, the introduction of new financial products contributes to the emergence of new financial technologies, since today they are developed only with the help of modern IT technologies, so financial innovations involve the introduction of new technologies and new financial products for financial transactions of banks. The purpose of the thesis is to improve the theoretical and practical foundations for the development and implementation of financial innovation products and services in the banking business. The main conclusions and practical implications of the thesis were made by implementing the results on the basis of JSC Universal Bank and consist in further use of the author's proposals, their implementation in the practice of banking activities in order to improve financial innovations in the banking services market.
Description
Keywords
інновація, фінансова інновація, банк, СЕП, платежі, перекази, технології, послуги, ощадно-капіталотворчі продукти, кредитно-інвестиційні продукти, innovation, financial innovation, bank, EPS, payments, transfers, technology, services, savings and capital formation products, credit and investment products
Citation
Миколаєнко Ю. В. Фінансові інновації на ринку банківських послуг : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Миколаєнко Юрій Володимирович ; наук. керівник Нікітін А. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 60 с.
Collections