Класифікація витрат на збут промислового підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена з’ясуванню сучасних підходів до класифікації витрат на збут промислового підприємства, розглянуто їх сутність та місце в системі бухгалтерського обліку. Дано критичний аналіз основних проблем та перспектив. Зокрема, запропоновано використовувати розгорнуту класифікацію витрат на збут промислового підприємства, що включає основні витрати на збут, додаткові витрати на збут, а також витрати на маркетинг; синтетичний рахунок 93 «Витрати на збут» авторка пропонує доповнити субрахунками відповідно до статей витрат пункту 19 П(С)БО 16 «Витрати»; а також замінити елемент даного пункту «витрати на рекламу, дослідження ринку (маркетинг)» на «витрати на маркетинг» з метою уникнення плутанини під час розмежування витрат на збут та витрат на маркетинг. Коротко визначено мету, джерела та напрямки класифікації витрат на збут промислового підприємства.
Статья посвящена выяснению современных подходов к классификации затрат на сбыт промышленного предприятия, рассмотрена их сущность затрат и место в системе бухгалтерского учета. Дан критический анализ основных проблем и перспектив. В частности, предложено использовать развернутую классификацию расходов на сбыт промышленного предприятия, которая включает в себя основные расходы на сбыт, дополнительные расходы на сбыт, а также расходы на маркетинг; синтетический счет 93 «Расходы на сбыт» автор предлагает дополнить субсчетами согласно статьям расходов пункта 19 П(С)БУ 16 «Расходы»; а также заменить элемент данного пункта «расходы на рекламу, исследование рынка (маркетинг)» на «расходы на маркетинг» во избежание путаницы при разграничении расходов на сбыт и расходов на маркетинг. Коротко определены цели, источники и направления классификации затрат на сбыт промышленного предприятия.
Description
Keywords
витрати промислового підприємства, збут, класифікація витрат, витрати на збут, витрати на маркетинг, расходы промышленного предприятия, сбыт, классификация затрат, расходы на сбыт, расходы на маркетинг
Citation
Шиманська А. Класифікація витрат на збут промислового підприємства / Анна Шиманська // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 24–28.
Collections