Актуальність інвестицій в економічну освіту персоналу для подолання і профілактики кризових ситуацій на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено проблеми невідповідності системи науки та освіти сучасним вимогам, що, зокрема, призвело до таких негативних явищ, як: відірваність освіти від практичних реалій; падіння престижу освіти з деяких спеціальностей; довгі періоди втілення наукових розробок у виробництво; непристосованість освіти та науки до існування у ринковому середовищі. Найважливішою передумовою підвищення ефективності інвестицій у навчання є прогнозування потреб на ринку праці. Інвестиції індивіда у власну освіту можуть виявитися неефективними, якщо він не має у своєму розпорядженні оцінки потенційної потреби підприємців у певних фахівцях. Неадекватна оцінка компанією своїх потреб у навчанні й розвитку персоналу також негативно позначиться на ефективності відповідних інвестицій. Прогнозування ситуації на ринку праці необхідне і державі для запобігання структурного безробіття.
The article identifies inconsistency problems of science and education to modern requirements, which, in particular, has led to such negative phenomena as isolation of education from the practical realities; decline in the prestige of education in some specialties; long periods of realization of scientific developments into production; inability of education and science to the existence in the market environment. The most important prerequisite for improving the efficiency of investment in education is to predict the needs of the labor market. Investments in the individual's own education may be ineffective unless it has at its disposal to assess the potential need for employers in certain specialists. Inadequate assessment of their needs by training and development of staff also affected the effectiveness of the relevant investment. Prediction of the situation on the labor market and the state must be to prevent structural unemployment.
Определены проблемы несоответствия системы науки и образования современным требованиям, что, в частности, привело к таким негативным явлениям, как: оторванность образования от практических реалий; падение престижа образования по некоторым специальностям; долгие периоды воплощения научных разработок в производство; неприспособленность образования и науки к существованию в рыночной среде. Важнейшей предпосылкой повышения эффективности инвестиций в образование является прогнозирование потребностей на рынке труда. Инвестиции индивида в собственное образование могут оказаться неэффективными, если он не имеет в своем распоряжении оценки потенциальной потребности предпринимателей в определенных специалистах. Неадекватная оценка компанией своих потребностей в обучении и развитии персонала также негативно сказывается на эффективности соответствующих инвестиций. Прогнозирование ситуации на рынке труда необходимо и государству для предотвращения структурной безработицы.
Description
Keywords
інвестування, людський потенціал, людський капітал, інтелектуальна економіка, якість освіти, економіка знань, інформаційне суспільство, управління знаннями, investment, human capital, intellectual economics, quality of education, economics of knowledge, information society, knowledge management, инвестирование, человеческий потенциал, человеческий капитал, интеллектуальная эк ономика, качество образования, экономика знаний, информационное общество, управления знаниями
Citation
Скібіцький О. М. Актуальність інвестицій в економічну освіту персоналу для подолання і профілактики кризових ситуацій на підприємстві / О. М. Скібіцький // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАН України ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 36. – С. 63–71.