Обґрунтування ключових викликів розвитку економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Відсутність адекватних й ефективних економічних реформ у ключових сферах господарських відносин призводить до зворотних процесів деградації вітчизняної економіки, її нездатності зберігати стійкість перед сучасними викликами розвитку світового господарства. Віддаючи належне існуючим напрацюванням, недостатня увага приділена ідентифікації засадничих причин формування сучасних дисбалансів у вітчизняній економіці. Метою статті є ідентифікація ключових викликів, що стоять перед економікою України, їхніх передумов і наслідків, що гальмують активізацію розвитку вітчизняного господарства і підвищення рівня життя населення. У процесі дослідження були використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи, серед яких: метод компаративного аналізу при визначенні рівня впливу та взаємозв’язку між окремими викликами економічному розвитку України; метод системно-структурного аналізу при розборі й упорядкуванні ідентифікованих чинників, що негативно впливають на перспективи економічного зростання в Україні. Крім того, використано методи класифікації, групування та графічного зображення результатів. У статті розглянуто основні виклики та бар’єри розвитку національної економіки. Серед них військова агресія, низькі доходи громадян, високе безробіття, еміграція та депопуляція, деіндустріалізація і примітивізація експорту, дефіцит інвестицій та «втеча» капіталу, енергетична неефективність й імпортозалежність, тіньова економіка і соціальна несправедливість, корупція та інституційна слабкість, макрофінансова крихкість та зовнішня фінансова залежність, екологічні загрози. Акцентовано увагу, що нині Україна сформувала свою міжнародну спеціалізацію як ресурсний донор, який поставляє більш розвиненим країнам сировину, кваліфіковану робочу силу і, навіть, капітал. У дослідженні виявлено, що досліджені у статті виклики є взаємопов’язаними і взаємозалежними, втім засадничим з-поміж них є деіндустріалізація економіки. The absence of adequate and efficient economic reforms in the key industry relation spheres leads to reverse processes of domestic economy degradation and its disability to remain stable when facing modern challenges of the world industry development. Considering existing groundwork, it’s obvious that identification of basic causes of modern misbalance forming in domestic economy isn’t thoroughly studied. The aim of the article is to identify key challenges that Ukraine faces, their preconditions and consequences which impede development activation of domestic industry and hinder increase of the population standards of living. While doing the study we used both general scientific and specialized methods such as comparative analysis method to define the level of influence and interconnection between particular challenges of economic development of Ukraine, and system-structure analysis to look into and structure identified causes which negatively affect economic growth perspectives in Ukraine. Moreover, the classification, grouping and results graphic presenting methods were also used. The article looks into the key challenges of and barriers to the development of the Ukrainian economy. They include military aggression, low incomes, high unemployment rate, emigration and depopulation, deindustrialization and exports degradation, investment shortages and capital «outflow», energy inefficiency and import dependence, shadow economy and social injustice, corruption and institutional weakness, macro-financial fragility and dependence on external finances, environmental threats. Special attention is paid to the fact that Ukraine has formed its international specialization as a resource donor which supplies more developed countries with raw materials, qualified labor force and even capital. The article reveals that all investigated issues are interrelated and interdependent but deindustrialization of the economy plays key role among them.
Description
Keywords
економічна криза, деіндустріалізація, сировинний експорт, додана вартість, енергоефективність, торговий баланс, навколишнє середовище, глобальне потепління, державний борг, economic crisis, deindustrialization, commodities export, added value, energy efficiency, trade balance, environment, global warming, public debt
Citation
Галасюк В. В. Обґрунтування ключових викликів розвитку економіки України / Галасюк Віктор В. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 81–91.