Адаптація банківської системи України до структурних змін макросередовища, викликаних війною

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В останні десятиліття значно поглибився вплив макроекономічного середовища на банківську систему країни. Встановлено існування суттєвого зв’язку між демографічною динамікою, нейтральною ставкою і ростом банківської системи. Українська економіка зіштовхнеться з демографічною кризою, що пов’язана з війною і необхідністю тривалого відновлення. Детальний аналіз поточного стану економіки України здійснено з позицій можливостей розвитку банківського бізнесу. Результати оцінки стану банківської системи України в умовах війни дозволили виявити можливі сценарії її розвитку в майбутньому. Основні висновки та практичне значення дослідження полягає у формулюванні довгострокових макроекономічних обмежень, з якими зіштовхнуться банки України, що дозволяє вибудовувати стратегії відновлення у післявоєнний період. In recent decades, the influence of the macroeconomic environment on the country's banking system has significantly deepened. The existence of a significant relationship between demographic dynamics, the neutral rate and the growth of the banking system has been established. The Ukrainian economy will face a demographic crisis related to the war and the need for a long recovery. A detailed analysis of the current state of Ukraine's economy was carried out from the perspective of banking business development opportunities. The results of the assessment of the state of the banking system of Ukraine in the conditions of the war made it possible to identify possible scenarios of its development in the future. The main conclusions and practical significance of the study is the formulation of long-term macroeconomic constraints that will be faced by the banks of Ukraine, which allows building recovery strategies in the post-war period.
Description
Keywords
макроекономіка, банківська система, банк, ризики, адаптація, демографічна криза, структурні зрушення, macroeconomics, banking system, bank, risks, adaptation, demographic crisis, structural changes
Citation
Болдирєв Ф.В. Адаптація банківської системи України до структурних змін макросередовища, викликаних війною : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Болдирєв Феодосій Віталійович ; наук. керівник Примостка Л. О. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 63 с.
Collections