Соціальні-екологічні імперативи розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовується необхідність адаптації діяльності аграрних підприємств до умов маркетингового середовища з метою забезпечення конкурентоспроможності. Запропоновано розглядати диверсифікацію діяльності аграрних підприємств як один із альтернативних механізмів мінімізації ризиків агробізнесу.
In the article the necessity of adaptation of agrarian enterprises’ activity is grounded to the terms of marketing environment for competitiveness providing. It is suggested to examine diversification of agrarian enterprises’ activity as one of alternative mechanisms of minimization of agribusiness risks.
Description
Keywords
маркетингова діяльність аграрних підприємств, імператив, диверсифікація, моніторинг, marketing activity of agrarian enterprises, imperative, diversification, monitoring
Citation
Степаненко Н. І. Соціальні-екологічні імперативи розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств / Н. І. Степаненко, І. М. Волкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 242–250.