Креативний імператив еволюції глобальної економічної парадигми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування креативного імперативу та понятійного апарату креативної економіки в процесі еволюції глобальної економічної парадигми. У працях вітчизняних і зарубіжних науковців сформовано концептуальні засади креативної економіки. Водночас значно менше уваги приділяється теоретичним та практичним дослідженням проблематиці креативного імперативу розвитку глобальної економіки, що потребує наукового узагальнення та виокремлення механізму формування креативізації як умов формування парадигми глобального розвитку. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад формування креативного імперативу та понятійного апарату креативної економіки в процесі еволюції глобальної економічної парадигми. Методологічною основою дослідження є систем ний підхід з використанням концептуального аналізу, абстрактно-логічного та історичного методів до аналізу процесів формування креативного імперативу, визна- чення та обґрунтування понятійного апарату креативної економіки та креативних індустрій. Обґрунтовано, що креативний імператив нової моделі глобальної економіки, який сформувався на основі пріоритету розвитку людського капіталу в процесі інтернаціоналізації, інформатизації, інтелектуалізації, гуманізації, мережевості та екологізації, зумовлює всеохоплюючу креативізацію економіки включно з «рутинними» видами зайнятості. Виявлено протиріччя між локальністю формування креативного продукту та інтернаціоналізацією його реалізації. Обґрунтовано зростання ролі освіти, науки та креативних форм комерціалізації інтелектуальної власності, системо утворюючу роль креативних міст. Акцентовано увагу на поширенні креативних бізнес-моделей, імплементації цілей сталого розвитку, у тому числі боротьбі з бідністю та сприянні самозайнятості та соціальній інклюзії. The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological principles of creative imperative formation and conceptual apparatus of creative economy in the process of evolution of global economic paradigm. Conceptual principles of creative economy are formed in works of local and foreign scientists. At the same time, much less attention is paid to theoretical and practical researches of a problem of creative imperative of global economy development that requires scientific generalization and distinguishing mechanism of creativization forming as conditions of global development paradigm forming. The aim of the article is to ground theorecical and methodological principles of forming creative imperative and conceptual apparatus of creative economy within global economy paradigm evolution. Methodological basis of the study is a systematic approach using conceptual analysis, abstract, logical, and historical methods to analyse creative imperative forming processes, and to define and ground conceptual apparatus of creative economy and creative industries. It is substantiated that creative imperative of a new model of the global economy, which was formed on the basis of the priority of human capital development in the process of internationalization, informatization, intellectualization, humanization, networking and ecologization, leads to comprehensive creativation of economy including «routine» types of employment. The contradictions between locality of creative product forming and internationalization of its implementation are revealed. Growing role of education, science, and creative forms of intellectual property commercialization, and systemforming role of creative cities are substantiated. The focus is on dissemination of creative business models, implementation of sustainable development goals, including combating poverty and promoting self-employment and social inclusion.
Description
Keywords
творчий імператив, креативна економіка, креативні індустрії, культурні галузі, художні галузі, економічна парадигма, creative imperative, creative economy, creative industries, cultural industries, art industries, economic paradigm
Citation
Копійка Д. В. Креативний імператив еволюції глобальної економічної парадигми / Копійка Дар’я В. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 137–151.