Екологічна та енергетична безпека як складники економічного суверенітету держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто методи отримання енергії з біомаси. Визначено найперспективніші для застосування в Україні. Розглянуто методи інтенсифікації процесу утилізації органічних відходів з отриманням первинного джерела енергії.
The article considers the methods of obtaining energy from biomass. The paper identifies the most promising methods for application in Ukraine. The work presents the methods of intensification of the process of recycling organic waste to produce primary energy source.
Рассмотрены методы получения энергии из биомассы. Определены наиболее перспективные для применения в Украине. Рассмотрены методы интенсификации процесса утилизации органических отходов с получением первичного источника энергии.
Description
Keywords
Citation
Ополінський І. Екологічна та енергетична безпека як складники економічного суверенітету держави / І. Ополінський, А. Дичко // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 73–74.
Collections