Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто ідейні засади зовнішньополітичної діяльності України з погляду одного з провідних українських політичних діячів 1990-х років В’ячеслава Чорновола. Серед пріоритетних напрямів для В. Чорновола стало забезпечення добросусідських відносин з країнами-сусідами України та утвердження послідовної участі Української держави в загальноєвропейському інтеграційному процесі. Зовнішньополітичні пріоритети мали унеможливити повернення України до тоталітаризму й відновлення Російської імперії з її одвічним військовим протистоянням із Заходом; сприяти побудові безпечної, заможної Європи через послідовну участь в загальноєвропейському процесі України. Йдеться також про вивчення В. Чорноволом державотворчого досвіду інших країн з метою напрацювання концепції формування державного устрою України. Підтримуючи ідею децентралізації влади в Україні та розширення самоврядних повноважень місцевих органів влади В.Чорновіл пропонував використати у вітчизняній практиці елементи державного устрою таких країн як Німеччина та США. В цих країнах, на думку В. Чорновола, перерозподіл повноважень між центром і регіонами проведений таким чином, що можуть співіснувати впливові центральні та місцеві органи влади, які спираються на самодостатні громади як носії інтересів громадян та основоположні чинники демократичних тенденцій суспільної організації.
The article is dealing with ideological foundations of foreign policy of Ukraine on the viewpoint of one of the leading Ukrainian political doers of the 1990-s Viacheslav Chornovil. Within priorities for V.Chornovil there were ensuring good- neighbouring relations with states-neighbours of Ukraine and establishing successive participation of Ukrainian state in all-European integration process. Foreign policy priorities had to make it impossible for Ukraine to return to totalitarianism and to renovate Russian empire with its everlasting military opposition to the West; had to favor establishing secure and wellbeing Europe under consistent participation in all-European process of Ukraine. It is said also about studying by V.Chornovil of state-building experience of other states with aim to elaborate conception of forming state structure of Ukraine. Supporting an idea of authority decentralization in Ukraine and spreading self-governing commissions of local organs of power, V. Chornovil proposed to use in domestic practice elements of state structure of such countries as Germany and the USA. To V. Chernovil’s mind redistribution of power commission in this countries between center and regions is made by so way that influential central and local organs of power can coexist basing on self-sufficient communities as representatives of interests of civilians and as a founding factors of democratic tendencies of social organization.
В статье рассмотрены идейные основы внешнеполитической деятельности Украины с позиции одного из ведущих украинских политических деятелей 1990-х годов Вячеслава Черновола. Среди приоритетных направлений для В. Черновола стало обеспечение добрососедских отношений со странами-соседями Украины и утверждение последовательного участия украинского государства в общеевропейском интеграционном процессе. Внешнеполитические приоритеты ориентировались на предотвращение возврата Украины к тоталитаризму и восстановления Российской империи с ее вечным военным противостоянием с Западом; на содействие построению безопасной, обеспеченной Европы как следствия последовательного участия в общеевропейском процессе Украины. Речь идет также об изучении В. Черноволом государственного опыта других стран с целью выработки концепции формирования государственного устройства Украины. Поддерживая идею децентрализации власти в Украине и расширения полномочий на самоуправление местных органов власти, В. Черновол предлагал использовать в отечественной практике элементы государственного устройства таких стран, как Германия и США. В этих странах, по мнению В. Черновола, перераспределение полномочий между центром и регионами осуществлено таким образом, что могут сосуществовать влиятельные центральные и местные органы власти, которые опираются на самодостаточные гражданские сообщества как носители интересов граждан и основополагающие факторы демократических тенденций общественной организации.
Description
Keywords
В. Чорновіл, європейський вибір, ЄС, НАТО, співдружність, V. Chornovil, European choice, EU, NATO, commonwealth, В. Черновол, европейский выбор, ЕС, НАТО, содружество
Citation
Деревінський В. Ф. Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола / В. Ф. Деревінський // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1. – С. 32–37.
Collections