Використання зарубіжного досвіду в процесі організаційного рефомування системи державного управління в Україні

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Метою дослідження є вивчення та аналіз зарубіжного досвіду для оптимізації системи державного управління в Україні шляхом впровадження найкращих практик, ідентифікованих на основі цього досвід. У роботі проаналізовано поняття досвіду державно-управлінської діяльності та визначено ключові аспекти, які можуть бути використані в процесі запозичення; визначено теоретичні та методологічні підходи до аналізу зарубіжного досвіду державного управління як об'єкта виокремлення, дослідження та запозичення; розглянуто можливості ефективного впровадження зарубіжних практик у систему державного управління України; виявлено обмеження впровадження зарубіжного досвіду в умовах української дійсності, а також вироблено практичні рекомендації щодо оптимального використання зарубіжного досвіду для підвищення ефективності системи державного управління в Україні. The purpose of the study is to study and analyze foreign experience to optimize the public administration system in Ukraine by implementing the best practices identified on the basis of this experience. The paper analyzes the concept of the experience of state management activity and identifies key aspects that can be used in the borrowing process; theoretical and methodological approaches to the analysis of foreign experience of public administration as an object of isolation, research and borrowing are defined; considered the possibilities of effective implementation of foreign practices in the system of public administration of Ukraine; the limitations of the introduction of foreign experience in the conditions of the Ukrainian reality were revealed, and practical recommendations were made regarding the optimal use of foreign experience to increase the efficiency of the public administration system in Ukraine.
Description
Keywords
адміністративна реформа, концепція адміністративної реформи, державне управління, політико-адміністративна дихотомія в організації державної служби, державна служба у зарубіжних країнах, administrative reform, concept of administrative reform, public administration, political-administrative dichotomy in organization of public service, public service in foreign countries
Citation
Шмулько Л. В. Використання зарубіжного досвіду в процесі організаційного рефомування системи державного управління в Україні : магістер. диплом. робота : 281, Публічне управління та адміністрування / Шмулько Леся Володимирівна ; наук. керівник Шпига П.С. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф.національної економіки та публічного управління – Київ, 2023. – 109 с.
Collections