Сучасні виклики економічній науці і зміна парадигми стратегічного управління економікою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дано характеристику суттєвих змін у зовнішньому середовищі функціонування української економіки із домінуванням факторів політичної дії та тиску загроз щодо національної та економічної безпеки країни. Доведено необхідність зміни парадигми управління економікою у всіх сферах діяльності з акцентуванням уваги на концентрації інтелектуальних та фінансових ресурсів на стратегічно важливих напрямках. Підкреслено актуальність зміни моделей планування бізнесу і контролю за фінансовими потоками на внутрішньому і закордонних ринках.
The article deals with the characteristic of significant changes in the external environment of the Ukrainian economy activity with the dominance factor of political action and threats of pressure on national and economic security. The necessity of a paradigm shift in economic management in all areas with emphasis on the concentration of intellectual and financial resources in strategically important areas is highlighted in the work. The relevance of changes in the business models of planning and control of financial flows in domestic and foreign markets is emphasized in the paper.
Description
Keywords
розвиток економіки, економічна і національна безпека, інтелектуальні ресурси, концентрація ресурсів, зовнішні та внутрішні загрози, інновації, economic development, economic and national security, intellectual resources, concentration of resources, internal and external threats, innovation
Citation
Мних О. Б. Сучасні виклики економічній науці і зміна парадигми стратегічного управління економікою / О. Б. Мних, У. О. Балик, Н. В. Гайванович // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 120-122.
Collections