Державна політика щодо фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки

Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проблема державної підтримки сільськогосподарської галузі національної економіки України в умовах формування ринку продовольства є багатоплановою. Її вирішення полягає передусім у створенні дієвого фінансово-кредитного механізму, який органічно сприяв би удосконаленню системи бюджетного фінансування виробництва продукції, забезпечуючи необхідний рівень її розвитку. Державна підтримка є однією з складових системи державного регулювання розвитком і за своїм змістом включає різні форми, способи й інструменти впливу на функціонування як сільськогосподарських підприємств, так і сільських територій у цілому. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення. Податкова політика в Україні спрямована на суттєве збільшення податкового навантаження на виробників сільськогосподарської продукції та характеризується нестабільністю. У короткостроковій перспективі це призведе до значного збільшення частки грошових надходжень до державного і місцевих бюджетів. У довгостроковій перспективі вилучення вільних грошових коштів у суб’єктів приватного господарського сектору економіки, негативно позначиться на умовах зростання бізнесу та його конкурентоспроможності і може призвести до зниження його здатності до генерування коштів для інноваційної діяльності. Можуть розпочатися процеси рецесії та стагнації, що негативно вплине на розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів і зменшення доходів населення, яке проживає у сільській місцевості. Вважаємо що аграрний сектор економіки може стати основою для розвитку національної економіки тільки при умові: синергії розвитку агропромислового комплексу з суміжними галузями; розробки національної стратегії розвитку експортного потенціалу галузі; розробки державної концепції фінансової підтримки галузі спрямованої на стимулювання інвестиційної привабливості. The problem of state support of the agricultural sector of the national economy of Ukraine in the conditions of the formation of the food market is multifaceted. Its solution is, above all, to create an effective financial and credit mechanism, which would organically contribute to the improvement of the system of budget financing of production, providing the necessary level of its development. State support is one of the components of the system of state regulation of development and in its content includes various forms, methods and tools of influence on the functioning of both agricultural enterprises and rural areas as a whole. The law of Ukraine «On state support to agriculture of Ukraine» defines the bases of the state policy in the budget, credit, price, regulatory and other spheres of state administration in stimulating agricultural production and development of the agrarian market, as well as ensuring food security of the population. Tax policy in Ukraine is aimed at substantially increasing the tax burden on agricultural producers and is characterized by instability. In the short-term, this will lead to a significant increase in the share of cash revenues to the state and local budgets. In the long run, the seizure of free cash in entities of the private economic sector of the economy will adversely affect the conditions of business growth and competitiveness and may lead to a decrease in its ability to generate funds for innovation. Recession and stagnation processes can begin, which will negatively affect the level of revenues to budgets of all levels and the reduction of the incomes of the population living in rural areas. We consider that the agrarian sector of the economy can become the basis for the development of the national economy only under the condition: the synergy of development of the agro-industrial complex with related industries; development of a national strategy for the development of export potential of the industry; developing a state-owned concept of financial support for the industry aimed at stimulating investment attractiveness.
Description
Keywords
державна політика, фінансове забезпечення, аграрний сектор, національна економіка, state policy, financial support, agrarian sector, national economy
Citation
Яцух О. О. Державна політика щодо фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки / Яцух Олена О. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 218–232.