Розвиток громадянського суспільства як фактор забезпечення національної безпеки України

No Thumbnail Available
Date
2023-12-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Метою цієї роботи комплексний аналіз взаємозв'язку між розвитком громадянського суспільства і забезпеченням національної безпеки України, визначення чинників, що впливають на цей процес, та вироблення рекомендацій для вдосконалення механізмів їх взаємодії. У кваліфікаційній магістерській роботі проведено структурно-функціональний аналіз уявлень про громадянське суспільство та виділено ключові аспекти його функціонування; визначено фактори, які впливають на становлення та еволюцію громадянського суспільства; розглянуто механізми забезпечення національної безпеки в умовах формування громадянського суспільства; визначено принципи та основні напрямки, які лежать в основі забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави; вироблено практичні рекомендації для підвищення ефективності взаємодії між громадянським суспільством та системою національної безпеки з метою зміцнення стійкості та безпеки України. The purpose of this work is a comprehensive analysis of the relationship between the development of civil society and the provision of national security of Ukraine, the determination of factors affecting this process, and the development of recommendations for improving the mechanisms of their interaction. In the qualifying master's thesis, a structural and functional analysis of ideas about civil society was carried out and key aspects of its functioning were highlighted; factors influencing the formation and evolution of civil society are defined; the mechanisms of ensuring national security in the conditions of the formation of civil society are considered; the principles and main directions that are the basis of ensuring the safety of the individual, society and the state are defined; practical recommendations have been developed to improve the effectiveness of interaction between civil society and the national security system in order to strengthen the stability and security of Ukraine.
Description
Keywords
громадянське суспільство, національна безпека, демократія, суспільство, держава, механізм, «формування громадянського суспільства, безпека особистості, ефективність держави, civil society, national security, democracy, society, state, mechanism, formation of civil society, personal security, "state efficiency
Citation
Шмаровоз О. М. Розвиток громадянського суспільства як фактор забезпечення національної безпеки України : магістер. диплом. робота : 281, Публічне управління та адміністрування / Шмаровоз Олег Михайлович ; наук. керівник Шпига П.С. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф.національної економіки та публічного управління – Київ, 2023. – 93 с.
Collections