Угоди про вільну торгівлю серед зовнішньополітичних пріоритетів Канади: історична ретроспектива (1989–2017 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено узагальнюючий огляд угод про вільну торгівлю, які були укладені або відносно яких ведуться переговори Канади з іншими країнами. Розглядається період від першої угоди про вільну торгівлю — 1989 р. (із США) до останніх, підписаних та уведених в дію у 2017 р. (із ЄС). Виявлено, що станом на кінець 2017 р. Канада має 14 угод про вільну торгівлю, які вже введені у дію; одна угода підписана і має вступити в силу; 8 угод знаходяться на стадії ведення переговорів, та 7 угод, стосовно яких відбувається вивчення потенційних можливостей. Канада укладає як двосторонні, так і багатосторонні угоди про вільну торгівлю, при цьому деякі країни фігурують в обох видах угод. Основними регіонами, з країнамипредставниками яких Канада має угоди про вільну торгівлю, є Західна півкуля, Азійсько-Тихоокеанський регіон та Європа. Також виявлено, що специфікою Канади є те, що проголошенню початку офіційних переговорів про угоду про вільну торгівлю передує широке публічне обговорення потенційних угод з представниками провінцій та територій, бізнесу, громадянського суспільства. Стверджується, що вивчення позитивного досвіду побудови ефективної системи зовнішніх економічних відносин Канадою є важливою умовою для формування такої політики Україною.
It is realized general overview of the free trade agreements, which are already in force or about which Canada is negotiating with other countries. The period from the first free trade agreement — 1989 (with the USA) to the latest one, signed and put into force in 2017 (with the EU) is considered. It is revealed that by the end of 2017, Canada has 14 free trade agreements that have already been put into effect; one agreement, which is signed and must come into force; 8 deals are in the negotiation phase, and 7 agreements are under exploratory discussions. Canada concludes both bilateral and multilateral free trade agreements, with some countries appearing in both types of agreements. The main regions, with whose countries-epresentatives Canada has free trade agreements, are the Western Hemisphere, Asia-Pacific and Europe. It is also revealed that specific features of Canada before announcement initiation of official negotiations on the free trade agreement are dealt with broad public discussion about potential agreements with representatives of provinces and territories, businesses, and civil society. It is stated that studying of positive experience of creation of effective system of external economic relations by Canada is a special condition for founding such policy by Ukraine.
Проведен обобщающий обзор соглашений о свободной торговле, уже подписанных или в отношении которых ведутся переговоры Канады с другими странами. Рассматривается период от первого соглашения о свободной торговле — 1989 г. (с США) до последних, подписанных и введенных в действие в 2017 г. (с ЕС). Выявлено, что на конец 2017 г. Канада имеет 14 соглашений о свободной торговле, которые уже введены в действие; одно соглашение подписано и должно вступить в силу; 8 соглашений находятся на стадии ведения переговоров; и 7 соглашений, по которым происходит изучение потенциальных возможностей. Канада заключает как двусторонние, так и многосторонние соглашения о свободной торговле, при этом некоторые страны фигурируют в обоих видах соглашений. Основными регионами, со странами-представителями которых Канада имеет соглашения о свободной торговле, являются Западное полушарие, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Также выявлено, что спецификой Канады является то, что оглашению начала официальных переговоров про соглашение о свободной торговле предшествует широкое публичное обсуждение потенциальных соглашений с представителями провинций и территорий, бизнеса, гражданского общества. Утверждается, что изучение позитивного опыта построения эффективной системы внешних экономических отношений Канадой является важным условием для формирования такой политики Украиной.
Description
Keywords
Канада, угода про вільну торгівлю, зовнішня політика, пріоритети, Canada, free trade agreement, foreign policy, priorities, Канада, соглашение о свободной торговле, внешняя политика, приоритеты
Citation
Бессонова М. М. Угоди про вільну торгівлю серед зовнішньополітичних пріоритетів Канади: історична ретроспектива (1989–2017 рр.) / Бессонова М. М. // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2. – С. 5–16.
Collections