Оцінка сировини і матеріалів у фармацевтичній галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The features of methods of estimation of raw material and materials have been analysed, their advantages and disadvantages have been determined. The basic methodological approaches to the evaluation of a financial resources on the enterprises of pharmaceutical industry have been substantiated.
Проаналізовано особливості методик оцінки сировини і матеріалів, визначено їх переваги і недоліки. Обґрунтовано основні методичні підходи до оцінки матеріальних ресурсів на підприємствах фармацевтичної промисловості.
Description
Keywords
оцінка виробничих запасів, первісна вартість сировини і матеріалів, транспортно-заготівельні витрати, методи оцінки вибуття сировини і матеріалів
Citation
Титенко Л. В. Оцінка сировини і матеріалів у фармацевтичній галузі / Л. В. Титенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 14. – С. 308-316.