Роль оцінки ефективності реклами у формуванні конкурентоспроможності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано існуючі методи оцінки ефективності реклами. Обґрунтовано необхідність визначення розміру споживчої аудиторії кожного медіа-засобу з огляду на перспективне прогнозування розподілу бюджетних коштів між доцільними медіа- каналами для забезпечення стійкої конкурентоспроможності.
In work the existing methods of advertising efficiency estimation have been analyzed. Necessity of each media mean consumer audience size definition taking into account perspective forecasting of budgetary funds distribution between expedient media channels for maintenance of steady enterprise competitiveness is proved.
Description
Keywords
Citation
Шведун В. О. Роль оцінки ефективності реклами у формуванні конкурентоспроможності підприємства / В. О. Шведун // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 278–280.
Collections