Забезпечення ресурсозбереження в аграрному секторі економіки України шляхом застосування податкових механізмів

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дослідженні проведено аналіз чинного екологічного податкового законодавства в аграрному секторі та надано оцінку агроекологічному виробництву в Україні, а також розроблено практичні рекомендації з екологізації системи оподаткування в аграрному секторі з метою збереження родючості ґрунтів, стимулювання екологічного товаровиробництва та підвищення відповідальності землекористувачів за охорону земель.
The study analyzes the current environmental tax legislation in the agricultural sector and the estimation of agroecological production in Ukraine, as well as practical recommendations on greening tax system in the agricultural sector in order to maintain soil fertility, promotion of environmental commodity production and increased responsibility of land users for land protection.
Description
Keywords
податок, ресурсозбереження, аграрний сектор, tax, resource conservation, agricultural sector
Citation
Івасько І. М. Забезпечення ресурсозбереження в аграрному секторі економіки України шляхом застосування податкових механізмів / І. М. Івасько // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 327–340.
Collections