Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання

Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття містить результати дослідження у сфері регіонального розвитку, зокрема огляд існуючих принципів і розробку ефективного підходу до аналізу регіонального простору задля покращення соціального та економічного середовища в регіонах. Аналіз результатів проведених експериментів виявив невідповідність традиційних підходів реальним умовам розвитку регіонів. Запропонований підхід, який базується на принципах нейро- нечіткого моделювання та експертних методах, поєднує сценарні розрахунки з урахуванням якісних і кількісних показників, експертних знань у предметній області. Це дозволяє досягти топологічної впорядкованості об’єктів, провести групування та проаналізувати динаміку розвитку районів обраного регіону. Апробація запропонованого методологічного підходу була проведена із застосуванням реальних даних щодо діяльності районів Дніпропетровської області за 2006–2015 рр., яка підтвердила ефективність розробленого математичного інструментарію при виявленні загальних закономірностей у розвитку районів за їх фінансово-соціальними показниками.
This article contains the results of a study on regional development, in particular a review of existing principles and the development of an effective approach to the analysis of the regional space for improving the social and economic environment in the regions. An analysis of the results of carried out experiments revealed a discrepancy between the traditional approaches to the real conditions of the regions development. The suggested approach, based on the principles of neuro-fuzzy modeling and expert methods, combines scenario calculations with qualitative and quantitative indicators, experts knowledge in the subject area. It allows reaching a topological ordering of objects, dividing into groups and analyzing the dynamics of development of districts of the chosen region. The approbation of the proposed methodological approach was carried out using real data on the activities of districts of Dnipropetrovsk region in 2006-2015, which confirmed the effectiveness of the developed mathematical tools in identifying common patterns in the development of areas according to their financial and social indicators.
Данная статья содержит результаты исследования в области регионального развития, в частности обзор существующих принципов и разработку эффективного подхода к анализу регионального пространства для улучшения социальной и экономической среды в регионах. Анализ результатов проведенных экспериментов обнаружил несоответствие традиционных подходов реальным условиям развития регионов. Предложенный подход, основанный на принципах нейро-нечеткого моделирования и экспертных методах, сочетает сценарные расчеты с учетом качественных и количественных показателей, экспертных знаний в предметной области. Это позволяет достичь топологической упорядоченности объектов, разделить по группам и проанализировать динамику развития районов выбранного региона. Апробация предложенного методологического подхода была проведена с применением реальных данных о деятельности районов Днепропетровской области за 2006–2015 гг., которая подтвердила эффективность разработанного математического инструментария при выявлении общих закономерностей в развитии районов согласно их финансово-социальных показателей.
Description
Keywords
регіональний розвиток, карти самоорганізації Кохонена, нечітка логіка, експертні методи, regional development, Kohonen self-organization map, fuzzy logic, expert method, региональное развитие, карты самоорганизации Кохонена, нечеткая логика, экспертные методы
Citation
Єфанова Т. І. Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання / Т. І. Єфанова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 6. – С. 25–67.
Collections