Особливості формування витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджуються проблеми формування витрат на виробництво продукції, розглядаються можливі шляхи їх зниження, а також вплив основних чинників на процес формування витрат з урахуванням специфіки сільськогосподарських підприємств.
In the article the problems of formation costs of production are examined, possible ways to reduce them, and key factors influence on the process of formation costs specificity to the agricultural enterprises are considered.
В статье исследуются проблемы формирования затрат на производство продукции, рассматриваются возможные пути их снижения, а также влияние основных факторов на процесс формирования затрат с учетом специфики сельскохозяйственных предприятий.
Description
Keywords
витрати виробництва, групування витрат, собівартість, контролінг, costs of production, grouping of costs, cost, controlling, расходы производства, группирование затрат, себестоимость, контроллинг
Citation
Скиданенко А. Ю. Особливості формування витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах / А. Ю. Скиданенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 485–490.