Загальне та особливе кризових явищ в українській економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У тезах розглянуто поняття криз як економічних і соціально-політичних явищ в історичній ретроспективі. Формування законодавчих, економічних і соціально-політичних інституцій в умовах створення незалежної держави. Розглянута необхідність розробки місії України як незалежної держави з урахуванням ментальності та культури української нації.
The thesis examined the concept of crisis as economic and socio-political events in historical perspective. Formation of legal, economic and socio-political institutions in terms of creating an independent state is presented in the work. The paper deals with the need for a mission in Ukraine as an independent state, taking into account the mentality and culture of the Ukrainian nation.
В тезисах рассмотрены понятия кризиса как экономические и социально-политические явления в исторической ретроспективе. Формирование законодательных, экономических и социально-политических институтов в условиях создания независимого государства. Рассмотрена необходимости выработки миссии Украины как независимого государства с учетом ментальности и культуры украинской нации.
Description
Keywords
Citation
Марченко В. Загальне та особливе кризових явищ в українській економіці / В. Марченко // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 138–140.
Collections