Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України

Thumbnail Image
Date
2014-09-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття є підсумком основних досягнень, втрат і вигід першої декади членства Польщі в ЄС. ЇЇ ціллю є формування пропозицій для Польської економічної політики на найближчі роки, а також й висновків для України, котра обирає в даний момент стратегію міжнародної економічної співпраці. В першій частині статті представлено емпіричний аналіз реальної і технологічної конвергенції Польщі з розвиненими країнами ЄС. З наведених даних випливає, що починаючи з 1994 року, коли розпочався процес інтеграції Польщі до ЄС, наша країна значно скоротила розрив у доходах і технологічне відставання по відношенню до ЄС. У період фінансової кризи Польща «почувала» себе краще аніж більшість європейських країн. У другій частині статті представлено спробу дати відповідь на питання про сучасні умови розвитку польської економіки. Показано, що економічні успіхи Польщі були зумовлені багатьма факторами: ендогенними і екзогенними, історичними та похідними з нинішніх дій. Однак можна припускати, що інтеграція з ЄС була важливим, позитивним фактором розвитку Польщі за останні 20 років. Велике значення мала також реалізація в Польщі економічних реформ і політика уряду, хоча й вони не були безпомилкові. В останній частині статті ідентифікуються проблеми, які нині стоять перед ЄС та окремими країнами-членами, у тому числі й перед Польщею в перспективі до 2020 року.
The paper summarizes main achievements, losses and gains during the first decade of Poland's membership in the EU, while also aiming at development of suggestions for the Polish economic policy in the years to come, as well as draws conclusions for Ukraine, which has now elected the strategy of international economic cooperation. The first part of the paper presents an empirical analysis of Poland's both real and technological convergence with the developed EU countries. These data show that since 1994, as the process of Poland integration with the EU commenced, our country significantly reduced the income and technology gap as compared to the EU. During the financial crisis, Poland 'felt' better than most European countries. In the second part of the paper we attempt to answer the question as to the current conditions of Polish economy development. It is demonstrated that Poland's economic success was due to multiple factors such as endogenous and exogenous, historical and those derived from present events. However, it can be assumed that integration with the EU has been an important positive factor in development of Poland during recent 20 years. Great importance was also vested in the implementation of economic reforms in Poland as well as in policy of the government, although not faultless. The last section of the paper identifies problems now faced by the EU and individual member states, including Poland as regards future years till 2020.
Description
Keywords
економічна інтеграція, технологічні конвергенції, економічна політика країн ЄС, стратегії економічного розвитку, economic integration, technological convergence, economic policy of EU members states, economic development strategy
Citation
Вожняк Міхал. Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України / М. Вожняк, Д. Фіршт, Л. Яблонскі // Міжнародна економічна політика. – 2014. – № 2. – С. 32-51. Woźniak Michał G. Development integration via real and technological convergence. Experience of Poland and conclusions for Ukraine/ Michał G. Woźniak, Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński // International Economic Policy. - 2014. – Вип. № 2(21). – С. 29-48.