Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена вирішенню завдання аналізу вагомості характеристик потенційних позичальників – фізичних осіб в оцінюванні їх кредитоспроможності. Обґрунтовано доцільність застосування з цією метою методу нечіткого багатокритеріального аналізу, за яким вибір найбільш кредитоспроможних позичальників за рядом критеріїв здійснюється на основі парних порівнянь альтернатив. Особливістю запропонованого методу є застосування принципу Беллмана-Заде, згідно якого компенсація недоліку одних показників надлишком інших є неприпустимою. Як розв’язок, найпривабливішим для кредитування визначається потенційний позичальник, який одночасно задовольняє усім критеріям найбільшою мірою. В ході проведеного аналізу сформовано множину критеріїв оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб і виявлено вплив критеріїв на можливість підвищення ефективності такої оцінки. Практичною цінністю проведеного дослідження є отримані нові знання щодо впливу критеріїв відбору фізичних осіб на оцінювання ризику дефолту, що в подальшому слугуватиме одним із інструментів для попередження втрат від невиконання кредитних зобов’язань.
The article is devoted to solving the problems of analyzing the weight of the characteristics of potential borrowers — individuals in assessing their creditworthiness. The expediency of applying for this purpose the method of fuzzy multi-criteria analysis is substantiated, according to which the selection of the most creditworthy borrowers for a number of criteria is carried out on the basis of paired comparisons of alternatives. A feature of the proposed method is the application of the Bellman-Zadeh principle, according to which compensation for the lack of certain indicators by an overabundance of others is unacceptable. As a solution, the most attractive for lending is the potential borrower, which meets all the criteria to the greatest extent. In the course of the analysis a number of criteria for assessing the creditworthiness of individuals were formed and the influence of the criteria on the possibility of improving the efficiency of such an assessment was shown. The practical value of the research is the new knowledge gained on the impact of the selection criteria of individuals on the credit risk assessment, which in the future will serve as one of the tools to prevent costs from defaulting on loan commitments.
Статья посвящена решению задач анализа весомости характеристик потенциальных заёмщиков – физических лиц при оценке их кредитоспособности. Обоснована целесообразность применения с этой целью метода нечеткого многокритериального анализа, согласно которому выбор наиболее кредитоспособных заёмщиков по ряду критериев осуществляется на основе парных сравнений альтернатив. Особенностью предложенного метода является применение принципа Беллмана- Заде, когда компенсация недостатка одних показателей переизбытком других является недопустимой. При таком подходе наиболее привлекательным для кредитования определяется тот потенциальный заемщик, который одновременно удовлетворяет всем критериям в наибольшей степени. В ходе проведенного анализа сформировано множество критериев оценивания кредитоспособности физических лиц и показано влияние критериев на возможность повышения эффективности такой оценки. Практичной ценностью выполненного исследования являются полученные новые знания о влиянии критериев отбора физических лиц на оценку риск дефолта, что в дальнейшем будет служить одним из инструментов предупреждения потерь от невыполнения кредитных обязательств.
Description
Keywords
кредитоспроможність фізичної особи,, кредитний ризик, багатокритеріальний аналіз, нечіткі множини, парні порівняння, creditworthiness of an individual, credit risk, multicriteria analysis, fuzzy sets, pair comparisons, кредитоспособность физического лица, кредитный риск, многокритериальный анализ, нечеткие множества, парные сравнения
Citation
Гаврилюк Г. В. Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб / Г. В. Гаврилюк // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 6. – С. 3–24.
Collections