Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство
Abstract
У статті розглянуто різні підходи до формування моделей життєвого циклу організації. Визначено, що, незважаючи на переваги кожної окремої моделі та за їх загальних переваг, недоліки й обмеження не дозволяють їх використовувати для повноцінного дослідження розвитку організацій. У зв’язку із цим видається необхідним розроблення єдиної універсальної моделі розвитку організації, яка б поєднувала й всі попередні доробки.
The article deals with different views of classification models of the life cycle. It was determined that despite the advantages of each individual model and overall their advantages, disadvantages and limitations do not allow to use them for a full study of organizations. That’s why it seems necessary to develop a single universal model of organization that included all the previous revision.
В статье рассмотрены различные взгляды на классификации моделей жизненного цикла организации. Определено, что, несмотря на преимущества каждой отдельной модели при общих их преимуществах, недостатки и ограничения не позволяют их использовать для полноценного исследования развития организаций. В связи с этим представляется необходимым разработка единой универсальной модели развития организации, которая бы включала в себя и все предыдущие наработки.
Description
Keywords
життєвий цикл, моделі життєвого циклу, стадії розвитку, організація, life cycle, life cycle model, stage of development, organization, жизненный цикл, модели жизненного цикла, стадии развития, организация
Citation
Кохан М. О. Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації [Електронний ресурс] / М. О. Кохан, І. М. Шквірук // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 12–18. – Назва з титул. екрану.
Collections