Греко-католики в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років)

Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі широкого кола джерел аналізується релігійне життя греко-католиків УРСР в середині 1940-х — першій половині 1960-х рр. Стверджується, що існування потужного релігійного об’єднання в Західній Україні, що підпорядковувався закордонному центрові, перешкоджало радянізації цього регіону. Тому радянська влада здійснила низку кроків, спрямованих на ліквідацію діяльності греко- католицької церкви і приєднання її структур до РПЦ. Хоча рішення Львівського собору 1946 року та дії влади й завдали важких ударів по греко-католицизму в Україні, однак не змогли його знищити повністю. Частина пересічних греко-католиків і духовенства залишалася вірна своїм релігійним традиціям і відтак греко-католицькі структури продовжували своє існування. Основним об’єктом уваги є пересічні віруючі, їхня релігійність та повсякденне релігійне життя. Проблема розглядається на широкому суспільно-політичному тлі. Висвітлюється релігійна політика радянської влади, її вплив на релігійне життя греко-католиків, мережа греко-католицьких організацій, кількісний склад вірян і духовенства. Значне місце займає аналіз релігійної поведінки віруючих: відвідування віруючими богослужінь, виконання ними обрядів життєвого циклу, зокрема хрещень.
On the basis of wide sources the religious life of Greek Catholics in Soviet Ukraine in the middle 1940s — the first half of 1960s. is analyzed. It is stated that existence of a powerful religious association in Western Ukraine, which subordinated to the Western center, put obstacles in the way of soviet transformations in this region. Therefore Soviet authority realized a number of measures, oriented at liquidation of activity of Greek Catholic Church and its unification with the structures of Russian Orthodox Church. Although decisions of Lviv Council of 1946 and actions of authority struck heavily upon Greek Catholic Church in Ukraine, they were not able however to liquidate it absolutely. The part of rank and file Greek Catholics and clergy remained loyal to their religious traditions and so Greek Catholic structures continued their existence. The main object of attention is dealt with ordinary believers, their religiousness and daily religious life. The issue is examined on the wide sociopolitical background. It is under discussion the religious policy of Soviet power, its influence on the religious life of Greek Catholics, net of Greek Catholics organizations, quantitative composition of believers and clergy. Considerable place of the thesis is dealing with analyses of the religious behavior of believers: attendance by them of worship services, the performance of religious ceremonies of living cycle, particularly christening.
На основе широкого круга источников анализируется религиозная жизнь греко-католиков УССР в середине 1940-х — первой половине 1960-х годов. Утверждается, что существование влиятельного религиозного объединения в Западной Украине, которое подчинялось западному центру, препятствовало советизации этого региона. Поэтому советская власть осуществила ряд действий, направленных на ликвидацию деятельности греко-католической церкви и присоединения ее структур к РПЦ. Хотя решения Львовского собора 1946 года и действия власти привели к серьезным ударам по греко-католицизму в Украине, однако, не смогли его уничтожить полностью Часть рядовых греко-католиков и духовенства остались верными своим религиозным традициям и таким образом греко-католические структуры продолжали существовать. Главным объектом внимания стали рядовые верующие, их религиозность и повседневная религиозная жизнь. Проблема рассматривается в широком общественно-политическом поле. Освещается религиозная политика советской власти, ее влияние на религиозную жизнь греко-католиков, сеть греко-католических организаций, количественный состав верующих и духовенства. Значительное место занимает анализ религиозного поведения верующих: посещение верующими богослужений, исполнение ими обрядов жизненного цикла, в частности крещений.
Description
Keywords
греко-католицька церква, віруючі, релігійна поведінка, обрядова активність, релігійна політика, Greek Catholic Church, believers, religious behavior, ritual activity, religious policy, греко-католическая церковь, верующие, религиозное поведение, обрядовая активность, религиозная политика
Citation
Бондарчук П. М. Греко-католики в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) / П. М. Бондарчук // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1. – С. 15–32.
Collections