Фактори конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено топ-10 вищих навчальних закладів у міжнародному та національних рейтингах на основі різних критеріїв, що характеризують сучасний стан сфери вищої освіти загалом. Проаналізовано методологію здійснення такого роду досліджень. Запропоновано фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України, що, на думку автора, дасть можливість зайняти кращі позиції у майбутньому.
The article presents the TOP-10 universities in the international and national rankings based on various criteria that characterize the current state of higher education in general. There were analyzed the methodology for conducting this type of research. The paper proposes the factors of competitiveness of higher education in Ukraine, which will make it possible to take better positions in the future.
В статье представлены топ-10 высших учебных заведений в международном и национальных рейтингах на основе различных критериев, которые характеризуют современное состояние сферы высшего образования. Проанализирована методология осуществления подобного рода исследований. Предложены факторы конкурентоспособности высших учебных заведений Украины, что позволит занять лидирующие позиции в будущем.
Description
Keywords
конкурентоспроможність ВНЗ, фактори конкурентоспроможності, рейтинги ВНЗ, сфера вищої освіти, competitiveness of universities, factors of competitiveness, university ranking, sphere of higher education, конкурентоспособность вузов, факторы конкурентоспособности, рейтинги вузов, сфера высшего образования
Citation
Горинь Я. О. Фактори конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / Я. О. Горинь, О. С. Сенишин, М. О. Горинь // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 123–126. – Назва з титул. екрану.
Collections