Інноваційний розвиток промислових підприємств України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств, визначено роль фінансування в інноваційному розвитку економіки, запропоновані заходи щодо забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
The article deals with the analysis of innovative activity of industrial enterprises, the role of finance in the innovative development of the economy is considered, measures to ensure the competitiveness of the national economy are proposed in the paper.
Проведен анализ инновационной деятельности промышленных предприятий, определена роль финансирования в инновационном развитии экономики, предложенные меры по обеспечению повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Description
Keywords
Citation
Комчатних О. Інноваційний розвиток промислових підприємств України / О. Комчатних // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 198–200.
Collections