Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто важливість інформаційного забезпечення як основної складової прийняття ґрунтовних управлінських рішень в конкурентному середовищі. Обґрунтовано доцільність проведення маркетингових досліджень. Визначено основні напрями та завдання маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень.
In article importance of information support, as the basic component of acceptance of well-founded administrative decisions in the competitive environment are considered. Expediency of carrying out of marketing researches are proved. The basic directions and tasks of marketing researches at acceptance of administrative decisions are defined.
Description
Keywords
маркетингові дослідженя, управлінські рішення, інформаційні системи, ринок, конкурентоздатність, marketing researches, administrative decisions, information systems, market, competitiveness
Citation
Куліш Т. В. Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень / Т. В. Куліш // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 142–149.