Параметри вартісно-орієнтованого управління підприємством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Систематизовано фактори, що здійснюють вплив на процес формування вартості підприємства. Визначено параметри моделі вартісно-орієнтованого управління підприємством: інтереси споживачів; час; фактори виробництва; елементи грошових потоків; ризик.
Factors, having an impact on the process of enterprise value formation, are systematized. The parameters of the value-based management model are determined: the interests of consumers, time, inputs, elements of cash flow, risk.
Систематизированы факторы, которые влияют на процесс формирования стоимости предприятия. Идентифицированы параметры модели стоимостного управления предприятием: интересы потребителей, время, факторы производства, элементы денежных потоков, полезность.
Description
Keywords
формування вартості, фактори впливу на формування вартості, вартісно-орієнтоване управління, корисність, value formation, factors of influence on the formation of value, value-oriented management, utility, формирование стоимости, факторы стоимости, стоимостное управление, полезность
Citation
Лісніченко О. О. Параметри вартісно-орієнтованого управління підприємством / О. О. Лісніченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 35–39.